Wzór ten został oparty na dotychczasowym wzorze z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649), m.in. zniesieniem obowiązku dołączenia uzasadnienia przyczyn złożonej korekty deklaracji, zmianami w określaniu właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego w zakresie podatku od towarów i usług i innymi zmianami mającymi charakter porządkowy

Nowy wzór na obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. W projektowanym rozporządzeniu umieszczono również zapis umożliwiający wykorzystanie wzoru deklaracji w dotychczasowym brzmieniu, jednak nie dłużej niż do rozliczenia za czerwiec 2016 r.