Obowiązująca obecnie umowa podatkowa z Singapurem została sporządzona w 1993 r. W okresie od dnia jej zawarcia znacznej zmianie uległy stosunki ekonomiczne oraz polska polityka w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Nowa UPO zmienia szereg postanowień w celu usunięcia wątpliwości interpretacyjnych oraz podniesienia jakości polsko-singapurskiej umowy

Obecnie obowiązująca umowa nie przewiduje korekty wtórnej, co w przypadku dokonania w Umawiającym się Państwie korekty podstawy opodatkowania, z uwagi na przebieg transakcji w grupie kapitałowej, prowadzi do ekonomicznego podwójnego opodatkowania w odniesieniu do tego samego dochodu). Nowa umowa wprowadza taką procedurę.

Zredukowane zostały stawki opodatkowania dywidend u źródła do wysokości 5 proc kwoty dywidend brutto (tj. w państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę), jeżeli rzeczywistym beneficjentem dywidend jest spółka z siedzibą w drugim umawiającym się państwie, której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi minimum 10 proc/ udziałów (akcji) i która będzie posiadała te akcje (udziały) w sposób nieprzerwany przez 24 miesiące. W pozostałych przypadkach stawka opodatkowania dywidend u źródła wynosi 10 proc. dywidend brutto.

Dokonano także zredukowania wysokości stawki opodatkowania odsetek u źródła w wysokości 5 proc. kwoty odsetek brutto i zmieniono definicję „należności licencyjnych”, eliminując wątpliwości w zakresie objęcia definicją oprogramowania komputerowego.

W stosunku do kategorii dochodów uregulowanych w dotychczasowej umowie (z wyłączeniem opodatkowania dywidend, licencji oraz odsetek), Polska stosowała metodę wyłączenia z progresją W nowej umowie wprowadzono zastosowanie metody zaliczenia proporcjonalnego dla wszystkich kategorii dochodów.

Ponadto zamieszczono w niej tzw. pełną klauzulę wymiany informacji, co zbieżne jest z polityką Ministerstwa Finansów oraz OECD w zakresie wymiany informacji.