Z uwagi na uregulowanie szeregu kwestii dotyczących odraczania terminu płatności należności celnych bezpośrednio w Unijnym Kodeksie Celnym, projektowane rozporządzenie reguluje warunki i tryb postępowania przy udzielaniu pozwolenia na odroczenie terminu płatności w znacznie mniejszym zakresie niż obecnie.

Projekt określa także termin, od którego możliwe jest korzystanie z odroczenia płatności należności celnych powstałych w wyniku obejmowania towarów wieloma operacjami celnymi, odpowiednio w procedurze standardowej i uproszczonej-korzystanie z odroczenia będzie możliwe począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano pozwolenie na odroczenie terminu płatności należności celnych.. Natomiast termin płatności należności celnych w tych formach odroczeń, gdy okres rozliczeniowy wynosił będzie miesiąc kalendarzowy, upłynie szesnastego dnia miesiąca następującego po upływie tego okresu.