Zmiany wprowadzone do dotychczas obowiązujących wzorów maja jedynie charakter techniczny i wiążą się z uruchomieniem Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, a tym samym posiadania przez urzędy skarbowe dostępu do wszystkich danych ewidencyjnych i identyfikacyjnych podatników i płatników znajdujących się w tym rejestrze. W związku z tym zrezygnowano z podawania tych informacji na wzorach deklaracji.

Formularze wydrukowane według wzoru obowiązującego przed 1 stycznia 2013 r. będą mogły być stosowane przez podatników nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2013 r. z wyjątkiem rozliczeń za okresy rozliczeniowe, w których podatnik koryguje podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy lub dokonuje zwiększenia podatku naliczonego na podstawie art. 89b ust. 4 ustawy.

Rozporządzenie z 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 394) wchodzi w życie 1 kwietnia 2013 r.