Regulacje przyjęte w rozporządzeniu ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U., poz. 1544). zawężają zakres dotychczasowych zwolnień z tego obowiązku. Resort finansów, w kolejnych latach, konsekwentnie będzie ograniczał kryteria jak i listę zwolnień z obowiązku posiadania kas rejestrujących. Zmiany są wprowadzane stopniowo. Docelowo, wszyscy podatnicy VAT dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych będą zobowiązani przy zastosowaniu kas rejestrujących prowadzić ewidencję obrotu i kwot należnego podatku.

Zobacz: Kasy fiskalne we wszystkich gabinetach lekarskich i salonach fryzjerskich >>

Business Centre Club popiera rozwiązania służące uszczelnianiu systemu podatkowego, a tym samym zapobiegania unikaniu opodatkowania i zaniżania obrotów. Zasadne jest, aby wszyscy podatnicy funkcjonowali w oparciu o te same reguły gry. Nałożenie obowiązku związanego z instalowaniem, eksploatacją i utrzymaniem kas to jednak dla firm dodatkowe koszty. Rachunek ten powinien równoważyć wzrost wiarygodności takich podatników po stronie organów podatkowych.

Eksperci BCC negatywnie oceniają rozwiązania zobowiązujące lekarzy i lekarzy dentystów do korzystania z kas fiskalnych niezależnie od osiągniętego obrotu. Przyjęte w rozporządzeniu regulacje niezbyt precyzyjnie odnoszą się do kwestii usług w zakresie opieki medycznej, co może powodować szereg trudności interpretacyjnych w praktyce, zarówno ze strony lekarzy jak i organów finansowych. Wyjaśnienia wymaga czy wyłączenie ze zwolnienia usług w zakresie opieki medycznej dotyczy tylko lekarza/lekarza dentysty czy też obejmuje również podmioty, które takim lekarzom zlecają wykonanie usług w zakresie opieki medycznej.

Brak jest także jednolitego nazewnictwa wg przyjętych w aktach prawnych terminów dotyczących ochrony zdrowia. W rozporządzeniu jest mowa o usługach w zakresie opieki medycznej świadczonych przez lekarzy i lekarzy dentystów. Natomiast w ustawie o działalności leczniczej jest mowa o udzielaniu świadczeń zdrowotnych, podobnie jak w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ponadto zdaniem BCC, zniesienie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji usług w zakresie opieki medycznej udzielanych przez lekarzy i lekarzy dentystów trudno uznać za w pełni uzasadnione z punktu widzenia nadrzędnego interesu publicznego jakim niewątpliwie jest ochrona zdrowia. W Polsce działa kilka tysięcy prywatnych gabinetów lekarskich osiągających minimalne obroty. Dotyczy to w większości praktyk lekarzy rencistów i emerytów w wieku powyżej 70-tego roku życia. Tę regulację można było zdaniem ekspertów przesunąć w czasie o kolejne dwa lata.

Zobacz też: Kasy fiskalne: potrzebny dłuższy okres dostosowawczy >>