Pytanie

Jestem agentem ubezpieczeniowym, prowadzę PKPiR. We wrześniu 2014 r. zakupiłam portfel umów od innego agenta, który zamykał działalność gospodarczą. Owy portfel umów zaksięgowałam jednorazowo w kosztach.
Czy taki portfel umów/klientów jest wartością niematerialną i prawną?
Jeśli tak, to jaką stawkę amortyzacyjną zastosować?
Czy dobrze postąpiłam ujmując jednorazowo w kosztach zakup portfela umów, będąc małym podatnikiem?

Odpowiedź

Zakupioną wraz z kontaktami handlowymi bazę klientów należy amortyzować jako wartość niematerialną i prawną - know-how.

Uzasadnienie

W zasadzie agent nie może zakupić portfela umów z klientami - nie jest on bowiem stroną tych umów i po transakcji taką stroną też się nie stanie. O zakupie portfela umów ubezpieczeniowych mógłby mówić ewentualnie ubezpieczyciel.
Wydaje się, że transakcja o której mowa polegała w istocie na przekazaniu danych osobowych klientów, ewentualnie wraz z prawami i obowiązkami agenta względem ubezpieczyciela (np. prawo wyłączności). Tak nabyte prawa mają charakter niemajątkowy, Możnaby zakwalifikować je zatem do know-how (równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej - art. 22b ust. 1 pkt 7 ustawy z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Zakup baz danych oraz przejęcia praw i zobowiązań wynikających z umów z klientami stanowi zatem know-how. O ile zatem przedmiotem umowy są informacje o charakterze organizacyjnym, finansowym oraz handlowym przydatne do prowadzenia działalności agenta, to należy ująć je jako wartość niematerialną i prawną oraz amortyzować.
Amortyzację takiego know-how należy prowadzić przez 60 miesięcy (art. 22m ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f.).
Podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji ministra finansów z 17 stycznia 2011 r., ITPB3/423-614/10/AW.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego