Jak wskazują przedsiębiorcy, zdaniem wielu komentatorów podstawowym problemem w naszym kraju jest skomplikowanie a nie wysokość podatków, jednak taka opinia jest uzasadniona jedynie w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw, które najczęściej konkurują z innymi dużymi firmami zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Zdaniem małych przedsiębiorców problemem jest zarówno skomplikowanie jak i wysokość podatków. Po pierwsze, koszty obsługi podatków w małych firmach są wielokrotnie wyższe niż w dużych. Po drugie, w naszym kraju wyjątkowo dużo małych przedsiębiorstw działa w szarej strefie, a trudno z nimi konkurować oferując produkty droższe o wartość podatków i składek. Mali przedsiębiorcy stoją więc przed dylematem: uczciwie płacić podatki i przegrać z konkurentami pozbawionymi skrupułów czy łamać prawo. Ich apele o zmniejszenie podatków są więc w pełni uzasadnione i powinny być traktowane jak wezwanie do ograniczenia szarej strefy i zapewnienia warunków uczciwej konkurencji.

Przedsiębiorcy nadal krytycznie oceniają polski system podatkowy. Potwierdza to także długość Czarnej Listy Barier. Konieczne jest uproszczenie przepisów połączone ze wzrostem „kultury” ich stosowania przez ministra finansów i podległe mu organy podatkowe. W ostatnich kilku latach rząd podejmował doraźne działania mające na celu ograniczenie uciążliwości rozliczeń podatkowych, m. in. zmniejszając ilość szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT, eliminując system podwójnej dokumentacji akcyzowej, umożliwiając stosowanie ryczałtu przy rozliczeniu korzystania przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych, czy też umożliwiając rozliczenie przychodów i kosztów wynikających z korekty faktury w bieżącym okresie rozliczeniowym. Zmiany te nie wpłynęły zasadniczo na łatwość stosowania przepisów podatkowych. Nadal rozliczenie wielu transakcji podatkowych wymaga uzyskania interpretacji niezrozumiałych przepisów.

Przedsiębiorcy źle oceniają także administrację podatkową, wskazują na jej opresyjność i nieprzygotowanie do pełnienia swojej roli. Rosnące wyłudzenia w podatku VAT, błędnie utożsamiane z działalnością przedsiębiorców, powodują, że urzędnicy skarbowi starają się uzupełnić ubytki w budżecie kosztem uczciwych przedsiębiorców. Dodatkowo już uchwalone oraz planowane zmiany legislacyjne, które służyć mają poprawie ściągalności podatków, nie wpłyną na uproszczenie rozliczeń podatkowych. Walka z oszustwami i wyłudzeniami powinna być realizowana przez przygotowane i wyspecjalizowane organy, które mają możliwość koordynacji działań różnych służb zajmujących się walką z przestępczością. Praktyka pokazuje, iż zaostrzenie polityki podatkowej oraz mnożenie nowych regulacji prawnych dla ogółu przedsiębiorców nie dość, że nie przynosi oczekiwanych efektów finansowych, to dodatkowo powoduje utratę zaufania do organów państwa.

Poważną wadą polskiego systemu podatkowego jest niestabilność przepisów. Ich częste zmiany w połączeniu z zawiłym procesem legislacyjnym, powodują ciągłe poczucie niepewności wśród przedsiębiorców. W ostatnich miesiącach każdego roku uchwalanych jest kilka ustaw podatkowych oraz wydawanych jest kilkadziesiąt rozporządzeń wykonawczych. Zmiany te rzadko poprzedzone są rzetelnymi konsultacjami społecznymi. Kilkudniowe terminy konsultacji oraz brak dialogu z decydentami powodują, że przedsiębiorcy bardzo często nie są przygotowani do czekających ich zmian.

 

W tym roku Konfederacja zrezygnowała z wydrukowania Czarnej Listy Barier na papierze. Jest ona dostępna i systematycznie uzupełniania na stronie internetowej http://www.listabarier.pl/

 

 

Dowiedz się więcej z książki
Prawo podatkowe przedsiębiorców
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł