Zgodnie z wnioskiem dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, władze państwowe będą musiały automatycznie wymieniać między sobą informacje bankowe. Zawarto w nim także przepis o tym, że wypłata odsetek dla rezydenta innego kraju będzie opodatkowana zgodnie z prawem wewnętrznym kraju rezydencji podatkowej.

Celem dyrektywy jest walka z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od zobowiązań podatkowych. Jej wejście w życie przewiduje się na marzec 2017 r. Wtedy Austria i Luksemburg, które do tej pory nie zgadzały się na zerwanie z tradycją bezwzględnego zachowywania tajemnicy bankowej, mają wprowadzić automatyczną wymianę danych bankowych. Austria, z uwagi na konieczność technicznego dostosowania systemów, będzie mogła przystąpić do automatycznej wymiany informacji rok później, tj. w 2018 r.

Zgodnie z dotychczasową Dyrektywą Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającą dyrektywę77/799/EWG wyłączone z tajemnicy bankowej były oszczędności, dochody, wynagrodzenie osób na stanowiskach zarządzających, ubezpieczenia, emerytury i dochody z nieruchomości. Nowelizacja dyrektywy rozszerzy ją o dywidendy, zyski kapitałowe i inne przychody finansowe oraz informacje o saldach rachunków bankowych.

Zobacz też: Kraje UE rozszerzą automatyczną wymianę informacji podatkowych >>