Ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478) deleguje na ministra gospodarki wydanie rozporządzenia, w którym zostanie określony sposób obliczenia współczynnika przy uwzględnieniu stosowanych przez przedsiębiorcę zasad rachunkowości oraz ponoszonych przez niego kosztów energii elektrycznej. Do czasu wydania rozporządzenia, to ustawa definiuje wspomniany współczynnik intensywności.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Biegłego Rewidenta