Zobacz:Akcyza: nowelizacja znosząca szereg ograniczeń dla przedsiębiorców już ogłoszona >>

W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia z 23 sierpnia 2010 r. projekt rozporządzenia nie zawiera regulacji dotyczących sposobu prowadzenia ewidencji dokumentów handlowych towarzyszących przemieszczaniu tych wyrobów oraz zakresu danych, które powinna zawierać ewidencja. Regulacje w tym zakresie zostaną umieszczone w nowym rozporządzeniu, które ma zawierać kompleksowe regulacje w zakresie ewidencji i innych dokumentacji prowadzonych na potrzeby akcyzy.

Do najważniejszych zmian wprowadzanych projektowanym rozporządzeniem, w stosunku do regulacji obecnie obowiązujących, zaliczyć należy:

- uzupełnienie dołączanych do wniosków o zwrot akcyzy dokumentów, które potwierdzają zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy, o alternatywne dowody zakończenia tej procedury, zgodnie z regulacjami przewidzianymi w ustawie,

- doregulowanie kwestii dokonywania przeładunku poza składem podatkowym wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy poza Systemem.

Rozwiązania w zakresie sposobu obiegu kart uproszczonego dokumentu towarzyszącego oraz warunki na jakich dokument handlowy może zastąpić uproszczony dokument towarzyszący nie uległy zmianie. Równie ż wzór uproszczonego dokumentu towarzyszącego, stosowanego przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych w obrocie wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, stanowiący załącznik do projektowanego rozporządzenia nie uległ zmianie i jest tożsamy ze wzorem określonym w obecnie obowiązującym rozporządzeniu.

Dowiedz się więcej z książki
Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł