Zgodnie z przepisami ustawy o podatku akcyzowym, gwarantem może być jedynie osoba prawna mająca siedzibę na terytorium Unii Europejskiej lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, oddział banku zagranicznego oraz główny oddział zakładu ubezpieczeń, które prowadzą na terytorium kraju działalność bankową lub ubezpieczeniową oraz posiadają na podstawie odpowiednich przepisów uprawnienie do udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych na całym terytorium kraju a ponadto zawiadomią, w formie pisemnej, ministra finansów o zamiarze udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, składanych jako zabezpieczenie akcyzowe.

Minister finansów po uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego ogłasza, w drodze obwieszczenia, wykaz gwarantów. W wykazie stanowiącym załącznik do obwieszczenia z 25 lutego 2014 r. znalazły się 43 podmioty uprawnione do udzielania gwarancji bankowych i 15 instytucji mogących udzielać gwarancji ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe.