Do fiskusa w sprawie zwolnienia z akcyzy zwróciła się spółka, której przedmiotem działalności jest obróbka metali. Spółka wskazała, że w procesie cynkowania ogniowego zużywa gaz wysoko metanowy. Sama spółka uważa, że zużywa gaz do procesów metalurgicznych, które mają na celu dostarczenie finalnego produktu procesu metalurgicznego. Jej zdaniem jest z tego tytułu zwolniona z akcyzy.

Dla ustalenia czy zużycie wyrobu gazowego w danym procesie przemysłowym będzie korzystało ze zwolnienia od akcyzy istotne było określenie zakresu znaczeniowego pojęcia "procesu metalurgicznego". Według spółki proces cynkowania ogniowego jest procesem metalurgicznym w rozumieniu art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym. Fiskus się nie zgodził. Organ uznał, że procesu cynkowania ogniowego nie można zaliczyć do procesów metalurgicznych. Procesy metalurgiczne w sensie ścisłym według fiskusa to procesy produkcji wyrobów metalowych. Cynkowanie ogniowe obejmuje natomiast, co do zasady, obróbkę (uszlachetnianie) metali już wytworzonych więc zużyty gaz w tym procesie nie może być zwolnione z akcyzy.

Sprawa trafia do WSA w Bydgoszczy. Sąd nie zgodził się z fiskusem. Zdaniem sądu potoczne rozumienie pojęcia "procesy metalurgiczne", wynikające z definicji słownikowych nie uprawnia do przyjęcia stanowiska fiskusa, że mieści się w nim jedynie wytwarzanie metali z rud, albowiem w definicjach tych mowa jest równocześnie o kolejnych fazach obróbki metali przez "dalszą obróbkę (...) w celu nadania im żądanych (...) właściwości. Tym bardziej, że w innej interpretacji fiskus zaliczył do procesu metalurgicznego także proces oksydowania.

Zdaniem sądu procesy metalurgiczne składają się z procesów zasadniczych oraz ubocznych. Natomiast ustawa nie daje podstaw do eliminacji od zwolnienia z akcyzy gazu użytego w ramach procesów metalurgicznych o charakterze ubocznym, o ile proces taki mieści się w pojęciu dalszej obróbki metalu i zmierza do uzyskania produktu takiego procesu.

Rozważając cel zwolnienia, trzeba zdaniem sądu uwzględnić kontekst gospodarczy, który tą drogą wpływa na procesy produkcyjne i konkurencyjność całego przemysłu, zyskując w swoich procesach możliwość wykorzystania gazu nieopodatkowanego akcyzą, a więc tańszego. Zdaniem Sądu brak jest racjonalnych wskazówek, by proces metalurgiczny w świetle ogólnych zapisów Dyrektywy energetycznej mówiącej o procesach metalurgicznych, dzielić i uprzywilejowywać w wybranych zakresach (wyłącznie do metalurgii ekstrakcyjnej realizowanej w hutach), skoro jednym, wspólnym celem tych procesów wydaje się być uzyskanie łącznie ich produktów, tworzących konkurencyjny europejski rynek produktów gotowych (np. produkcji samochodów, czy innych wyrobów). W taki ciąg procesów produkcyjnych wpisują się także pozostałe wymienione w przepisach procesy: redukcji chemicznej, elektrolizy czy mineralogiczne.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 22 kwietnia 2015 r., sygn. akt I SA/Bd 163/15

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

 

Dowiedz się więcej z książki
Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł