PytanieCzy adwokat dokonujący ostatniej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej w styczniu 2015 r. ma obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej od 1 marca 2015 r., mimo że nie planuje przyjmować klientów osób fizycznych w 2015 r.?
Czy możliwe jest zaplanowanie zakupu takiej kasy w kolejnych latach w momencie podjęcia decyzji o obsłudze osób fizycznych?
Czy prawidłowa jest interpretacja, że osoba fizyczna obsługiwana po 1 marca 2015 r. musi mieć nabity paragon, czyli nie obowiązuje już okres dwu miesięcy na założenie kasy?

Odpowiedź

Adwokat dokonujący ostatniej sprzedaży dla osoby fizycznej w styczniu 2015 r. nie ma obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy od 1 marca 2015 r., jeśli od 1 marca 2015 r. nie będzie przyjmować w charakterze klientów osób fizycznych nieprowadzących działalności. Sprzedaż styczniowa i lutowa na mocy przepisów przejściowych nie podlega jeszcze obowiązkowi ewidencjonowania "na kasie". Natomiast pierwsza sprzedaż na rzecz takich osób dokonana po 1 marca 2015 r. musi być zaewidencjonowana przy użyciu kasy.
Od 1 marca 2015 r. – każda czynność wymieniona w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które określa zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących– zmusza bowiem od razu do ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej.
W stosunku do osoby fizycznej obsługiwanej po 1 marca 2015 r. musi być wydany paragon z kasy fiskalnej.
Okres przejściowy na założenie kasy fiskalnej to nie za każdym razem "2 miesiące od rozpoczęcia obsługi osób fizycznych", ale tylko okres 1 stycznia – 28 lutego 2015 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które określa zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących - dalej r.k.r., zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Zobacz: Od nowego roku zmiany w zakresie kas fiskalnych >>

Przy czym w myśl § 4 pkt 2 lit. g r.k.r. - zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku świadczenia usług prawniczych (z zastrzeżeniem nie odnoszącym się do usług adwokata)

W świetle § 9 ust. 1 r.k.r. - w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, którzy po 31 grudnia 2014 r. kontynuują świadczenie usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c-j, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania do 28 lutego 2015 r.

W konsekwencji – w przypadku, o którym mowa w ust. 1, zwolnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, traci moc z dniem 1 marca 2015 r. (§ 9 ust. 2 r.k.r.).
Również w § 8 ust. 2 r.k.r. wskazano, że w przypadku podatników, którzy:
1) nie przestali spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz
2) nie zostali zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2 i § 3
- zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania traci moc z dniem 1 marca 2015 r.

Zatem podatnik, który dotychczas nie stosował kasy, jednak wykonywał i nadal świadczy usługi, które w nowym rozporządzeniu znalazły się w katalogu świadczeń pozbawiających prawa do zwolnień, ma obowiązek zaopatrzyć się w kasę w ciągu 2 miesięcy, zatem winien rozpocząć prowadzenie ewidencji za pomocą kasy najpóźniej od 1 marca 2015 r. (R. Kowalski, Kasy rejestrujące - zmiany od 2015 r., komentarz praktyczny ABC nr 215897).

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego