Ogólna kwota zaległego zadłużenia wzrosła w przeciągu ostatniego kwartału o ponad 3,09 miliarda złotych (14%), a na przestrzeni ostatniego roku niespłacane zadłużenie zwiększyło się o 75%. Rośnie również liczba osób, które mają problem z terminowym regulowaniem należności, w ciągu ostatnich trzech miesięcy przybyło ich 57 720. Kwartalny wzrost liczby niesolidnych dłużników wyniósł 2,99% i jest on niemal pięciokrotnie niższy niż przyrost całkowitego zadłużenia.

Znacznie częściej problemy z terminowym regulowaniem należności dotykają mężczyzn niż kobiet. Nie zmienia się struktura regionalna zaległego zadłużenia. W województwach mazowieckim i śląskim znajduje się najwięcej mieszkańców mających problemy z długami. Średnia kwota zaległego zadłużenia w listopadzie 2010 r. wyniosła 12 619 złotych, co oznacza, że w ostatnim kwartale zwiększyła się o 1224 złotych, czyli 10,74%. Statystyczny Polski dłużnik znajduje się w przedziale wiekowym 30 - 39 lat. Najwięcej osób czasowo niewywiązujących się z zobowiązań ma zadłużenie mieszczące się w przedziale 2001-5000 złotych. 38% osób czasowo zalegających z płatnościami to „drobni dłużnicy”, którzy posiadają zadłużenie nie przekraczające 2000 złotych. Należy podkreślić, że już czwarty kwartał z rzędu odnotowano kwartalny spadek, o ponad 4%, odsetka drobnych dłużników.

- W najnowszej edycji raportu InfoDług odnotowaliśmy wysoki wzrost liczby i udziału procentowy osób zalegających na kwoty przekraczające 10 000 zł. W ciągu ostatniego kwartału przybyło 180 tysięcy takich osób, co w znaczący sposób przekłada się na udziału drobnych dłużników - mówi Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor. Niepokojący trend coraz wyższego poziomu zadłużenia potwierdza regularny wzrost średniego zadłużenia statystycznego Polskiego dłużnika. W ciągu roku zwiększył się on o przeszło 43%. Taka sytuacja doprowadziła do ustanowienia rekordu wśród polskich dłużników – ponad 85 milionów złotych, na tyle zalega mieszkaniec województwa mazowieckiego - dodaje Hildebrand.

Raport InfoDług po raz pierwszy został uzupełniony o dodatkowe dane z badania opinii publicznej. W listopadzie 2010 r. ośrodek badawczy Pentor zapytał Polaków o stan ich wiedzy na temat funkcjonowania Biur Informacji Gospodarczej. Z zebranych danych wynika, że niemal trzy czwarte Polaków (74%) zdaje sobie sprawę, że są weryfikowanym na listach Biur Informacji Gospodarczych w momencie ubiegania się o kredyt lub pożyczkę. Nieznacznie mniej bo 46% Polaków wskazuje, że zostają poddani weryfikacji przy próbie dokonywania zakupów na raty, a jedynie 11% nie wie, czy w ogóle jest sprawdzana w rejestrach dłużników. Pentor zapytał również Polaków czy ich zdaniem, dane o osobach zalegających z płatnościami powinny być dostępne dla zainteresowanych firm i konsumentów. Wyniki badania wskazują, że wśród Polaków występuje niewielka przewaga (42%) zwolenników upubliczniania danych o osobach zalegających z płatnościami, w stosunku do przeciwników (37%) tego pomysłu. Klient podwyższonego ryzyka to osoba, która zalega z płatnościami powyżej 60 dni. Na całościową kwotę zaległych płatności składają się zobowiązania wynikające z niespłacanych kredytów bankowych, pożyczek, opłat leasingowych, a także opłat za media, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie czy należności alimentacyjne.