Jest to nowelizacja rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jak podało MEN na Twitterze to ponad połowa wszystkich uczniów, którzy uczą się w szkołach ponadpodstawowych w całym kraju. Z kolei tryb hybrydowy obejmie 821,5 tys. uczniów w 5978 szkołach. Co ważne ograniczeniami nie będą objęte internaty, w których przebywają uczniowie, pracownicy młodociani, a także szkoły dla niepełnosprawnych.

 

O zdalnej edukacji na VII Kongresie Edukacja i Rozwój już 21 października>>

 

W żółtej hybrydowo, w czerwonej zdalnie

Zgodnie ze zmienionymi przepisami, od poniedziałku 19 października 2020 r. zmieniają się zasady funkcjonowania szkół ponadpodstawowych oraz szkół podstawowych dla dorosłych w zależności od obszaru, na którym się one znajdują: w strefie czerwonej kształcenie stacjonarne zostanie całkowicie ograniczone, a w jego miejsce wprowadzone zostanie nauczanie zdalne; w strefie żółtej wprowadzone zostanie nauczanie hybrydowe (mieszane).

 

Rozporządzenie precyzuje, jak ma wyglądać nauczanie hybrydowe - nauczanie w systemie hybrydowym w szkołach ponadpodstawowych i szkołach podstawowych dla dorosłych ma być tak zorganizowane, by co najmniej 50 proc. uczniów z danej szkoły miało zajęcia stacjonarne w szkole, a pozostali zdalne.  O wszystkim decyduje dyrektor, który ustala harmonogram zajęć tak, by umożliwić równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.

 

 

Praktyczna nauka zawodu stacjonarnie

Rozporządzenie przewiduje wyjątki - m.in. dotyczące szkół szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego i centrach kształcenia ustawicznego. Stacjonarnie mogą być realizowane:

 • zajęcia praktyczne;
 • praktyki zawodowe;
 • staże uczniowskie.

 

Zajęcia praktyczne online w tych placówkach można realizować tylko w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.W strefie czerwonej zajęcia praktyczne realizowane będą w miejscu ich prowadzenia lub na odległość z wykorzystaniem projektu edukacyjnego, we współpracy z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, lub w formie wirtualnego przedsiębiorstwa.
 

Praktyki zawodowe stacjonarnie

Zatem zarówno zajęcia praktyczne jak i praktyki zawodowe w strefie żółtej i czerwonej mogą być prowadzone u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy. Praktyki zawodowe uczniów techników oraz słuchaczy szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia będzie można zaliczyć również w przypadku, gdy uczeń lub słuchacz posiada doświadczenie w danym zawodzie lub realizował działania w zakresie wolontariatu lub w przypadku, gdy w ramach regionalnych programów operacyjnych zrealizował staż zawodowy u pracodawcy lub przedsiębiorcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

 

Szkoły dla niepełnosprawnych pracują

Ograniczenie funkcjonowania szkół ponadpodstawowych, zarówno w strefie żółtej, jak i czerwonej nie dotyczy:

 • szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących samodzielnie lub w zespołach szkół specjalnych,
 • szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;
 • szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ze względu na specyfikę ich działania.

 

Uczniowie z niepełnosprawnościami będą mogli uczyć się w szkole. Przepisy zobowiązują dyrektorów szkół ponadpodstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych do zorganizowania nauczania uczniom, którzy z uwagi na niepełnosprawność lub warunki nie są w stanie realizować nauczania on-line w miejscu zamieszkania. Są dwie opcje:

 • stacjonarne nauczanie w szkole;
 • zdalne nauczanie, ale na terenie szkoły.

 

 

Szkoły artystyczne częściowo stacjonarnie

Ograniczenia dotyczą też  ponadpodstawowych szkół artystycznych - nawet w czerwonej strefie częściowo pracują one stacjonarnie. Rozporządzenie reguluje jednak tylko kwestię szkół muzycznych, w pozostałych przypadkach pozostawia to do decyzji dyrektora szkoły.

 

Ograniczenie to polega na zorganizowaniu zajęć w tych szkołach w następujący sposób:

 1. w przypadku szkół muzycznych Ii II stopnia –zajęcia z gry na instrumencie są realizowane w szkole, a pozostałe zajęcia mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 2. w przypadku ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, klas I i II ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia oraz klas I–V ogólnokształcących szkół baletowych –zajęcia są realizowane w szkole;
 3. w przypadku liceów sztuk plastycznych, klas V i VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, klas III–VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia oraz klas VI–IX ogólnokształcących szkół baletowych –zajęcia z przedmiotów zawodowych są realizowane w szkołach, a pozostałe zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
 4. w pozostałych typach szkół artystycznych –zajęcia z przedmiotów zawodowych są realizowane w szkołach, a pozostałe zajęcia mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.