W poniedziałek minister edukacji narodowej Anna Zalewska poinformowała, że analizowana jest sytuacja tych uczniów najwyższych klas liceów i techników, którzy z powodu strajku nauczycieli nie mogli poprawić ocen. Wskazała, że wszelkie wątpliwości rodzic i uczeń powinien wyjaśnić z dyrektorem szkoły, może także zgłosić się do kuratorium oświaty lub poradzić się kancelarii prawnej.

Z informacji zebranych przez PAP wynika, że dotychczas do kuratoriów wpłynęły nieliczne skargi na brak możliwości poprawiania ocen przez uczniów.

 

MEN: Maturzysta z oceną niedostateczną może się zgłosić do kuratorium - czytaj tutaj>>

Dwie skargi w Katowicach

Do Kuratorium Oświaty w Katowicach wpłynęły dwie skargi dotyczące braku możliwości poprawienia ocen przez uczniów w efekcie strajku nauczycieli. W pierwszym przypadku, w szkole, której uczniowie złożyli skargę, przeprowadzono doraźną kontrolę, stwierdzając nieprawidłowości w zakresie przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

"W dniu kontroli uczniowie złożyli w sekretariacie szkoły zastrzeżenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z matematyki została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu jej ustalania. Dyrektor – po rozpatrzeniu tych zastrzeżeń – stwierdził, że oceny zostały ustalone z naruszeniem trybu ich ustalania, powołał komisję i ustalił termin sprawdzianu. 29 kwietnia br. komisja przeprowadziła sprawdzian wiadomości i umiejętności tych uczniów oraz ustaliła dla nich pozytywne oceny klasyfikacyjne z matematyki" – poinformowała śląska kurator oświaty Urszula Bauer.

Zobacz: Co powinien zrobić uczeń, któremu nauczyciel uniemożliwił poprawę ocen niedostatecznych? >

W drugim przypadku, na wniosek rodzica jednego z uczniów, zwrócono się do dyrektora szkoły o sprawdzenie zasad ustalenia oceny niedostatecznej. Stwierdzono, że ocena została wystawiona niezgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania. W efekcie uczeń skorzystał w prawa do jej weryfikacji i przystąpił do dodatkowego sprawdzianu wiadomości i umiejętności.

Zobacz: Czy jeśli uczeń poprawił ocenę, to do oceny końcoworocznej liczona jest średnia z dwóch ocen, czy tylko z jednej wyższej? >

"Z powodu trwającego strajku nauczycieli zatrudnionych w tej szkole w skład komisji przeprowadzającej sprawdzian weszli nauczyciele z innej szkoły i placówki. Uczeń uzyskał pozytywną ocenę" – podała kurator.

 


Skargi na szkołę w Olsztynie

Dwie skargi dotyczące braku możliwości poprawienia ocen przez uczniów trafiły także do warmińsko-mazurskiego kuratorium oświaty. Kurator Krzysztof Marek Nowacki powiedział, że obie skargi dotyczą tej samej szkoły w Olsztynie – tzw. energetyka przy ul. Bałtyckiej.

"Skargi wnieśli rodzice, którzy napisali, że z powodu strajku ich dzieci nie miały możliwości poprawienia oceny, co skutkowało brakiem promocji i możliwości przystąpienia do matury" – powiedział Nowacki i dodał, że obie skargi dotyczą poprawienia ocen z języka polskiego. Olsztyńskie kuratorium przystąpiło już do badania spraw opisanych w pismach rodziców. Nowacki podkreślił, że jest za wcześnie na potwierdzenie lub zaprzeczenie zarzutom podniesionym przez rodziców.

Zobacz: Czy należy klasyfikować ucznia, który przed końcem roku szkolnego skończy 18 lat i po tym czasie nie będzie chciał kontynuować nauki w szkole? >

"Dla mnie ważne jest to, że skargi wnieśli rodzice, a nie uczniowie, którzy byli pełnoletni i mogli sami to uczynić" – dodał Nowacki.

W Poznaniu spodziewają się kolejnych zgłoszeń

Do Kuratorium Oświaty w Poznaniu do tej pory wpłynęło jedno pismo rodzica w sprawie braku możliwości poprawienia oceny przez ucznia. Kuratorium nie podało bliższych szczegółów dotyczących zgłoszenia.

"Spodziewamy się kolejnych zgłoszeń. Na razie odbieramy telefony z pytaniami od rodziców i od uczniów, którzy czują się poszkodowani, więc niewykluczone, że pism będzie więcej" – powiedziała Karolina Adamska z Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Zobacz: Kalendarz zadań dyrektora - Maj 2019 >

Nie masz dostępu do tego materiału? Korzystaj z LEX Prawo Oświatowe i zadawaj pytania ekspertom >

Kujawsko-pomorski kurator oświaty Marek Gralik wskazał, że był sygnał od jednego z uczniów, który nie mógł przez strajk poprawić ocen niedostatecznych. "Był on zagrożony z trzech przedmiotów. Jedną ocenę w trakcie strajku udało mu się poprawić, ale dwóch nie. Ma dwie jedynki, więc będzie mógł poprawiać w sierpniu, ale matury teraz nie napisze" – wskazał Gralik. Przyznał, że chodzi o ucznia jednej z bydgoskich szkół.

Dyrektor wydziału pragmatyki zawodowej i analiz w lubelskim kuratorium oświaty Jolanta Misiak powiedziała PAP, że do kuratorium wpłynęła jedna anonimowa skarga na uniemożliwienie uczniowi poprawy oceny z powodu prowadzonego przez nauczycieli strajku. W ostatnim czasie wpłynęły też dwie inne skargi – również anonimowe – dotyczące w ogóle strajku w szkole, braku lekcji, trudności w klasyfikacji uczniów.

 


Z powodu strajku nie mógł poprawić ocen

Do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. w sprawie braku możliwości poprawienia ocen przez uczniów klas maturalnych wpłynęła jedna informacja od ucznia. "Obecnie trwają czynności wyjaśniające w zakresie wystawienia oceny końcowej, zgodnie z przepisami prawa oświatowego" – poinformowała lubuski kurator Oświaty Ewa Rawa.

Rzecznik opolskiego kuratorium oświaty Robert Socha podał, że obecnie wiadomo o jednej skardze ucznia z VI Liceum Ogólnokształcącego w Opolu, który z powodu strajku nauczycieli nie mógł poprawić swoich ocen.

Żadne skargi w sprawie braku możliwości poprawiania ocen przez maturzystów nie wpłynęły dotychczas do kuratoriów w Rzeszowie, Białymstoku, Wrocławiu, Szczecinie, Łodzi i w Kielcach.

"Pewnie takie problemy wystąpiły, ale oficjalnie żadna skarga do nas nie wpłynęła. Z drugiej strony w naszym regionie we wszystkich placówkach klasyfikacje uczniów przeprowadziły rady pedagogiczne. Nie musieliśmy korzystać z ustawy, która przewiduje, że gdy nauczyciel, wychowawca lub rada pedagogiczna nie wystawią ocen albo nie przeprowadzą klasyfikacji, zrobi to dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący" – powiedział świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik. 

A.P.M/PAP