Nowelizacja ustawy, którą w ekspresowym tempie przyjął rząd, a potem równie szybko uchwalił parlament i podpisał prezydent, by zabezpieczyć przebieg egzaminów maturalnych, dodała nowy przepis - art. 73a Prawa Oświatowego. Nie jest to przepis przejściowy, związany z wyjątkową sytuacją, już na stałe, a w najlepszym wypadku do czasu kolejnej noweli, zmieni zasady klasyfikacji uczniów.

Czytaj: Strajk nauczycieli zawieszony, specutawa maturalna obowiązuje >>

 

 

 

Recepta na szczególne sytuacje

Nowy przepis stanowi, że w przypadku, gdy nauczyciel, wychowawca oddziału, osoba prowadząca praktyczną naukę zawodu lub rada pedagogiczna nie wykonują zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów lub przeprowadzania egzaminów, zadania te będzie obowiązany zastępczo wykonać dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego pedagog.

Sprawdź w LEX: Wynagradzanie nauczycieli oraz pracowników szkoły za okres strajku >

Rząd stworzył przepis z myślą o tegorocznych maturach, jednak nie ograniczył go w żaden sposób czasowo. Nie ma też w nim wzmianki o tym, że dyrektor miałby wkraczać jedynie w szczególnych sytuacjach. Jak mówi Prawo.pl prof. Antoni Jeżowski takie sformułowanie nowej regulacji budzi pewne wątpliwości, pozwalając dyrektorowi szkoły na dużą uznaniowość. Nie do końca wiadomo, w jakiej sytuacji dyrektor podejmie decyzję o zastąpieniu nauczyciela. Przepis sformułowano tak ogólnie, że pozwala to dyrektorowi zastąpić nauczyciela również, gdy nie zachodzi kryzysowa sytuacja.

 

Delegowany nauczyciel wystawi oceny uczniom z całej gminy>>

 

Po dyrektorze wkracza samorząd

Nowy przepis ma zabezpieczyć również sytuację, gdy to dyrektor nie wywiąże się z opisanego wyżej obowiązku. Wtedy organ prowadzący szkołę wyznaczy nauczyciela i to on zastąpi dyrektora. Tu również brakuje sprecyzowania, kiedy właściwie organ prowadzący ma wkroczyć.

POLECAMY: Procedury oświatowe z wzorami dokumentów >

- Przepisy określają termin, w którym rada powinna podjąć uchwałę klasyfikacyjną, więc można przyjąć, że dyrektor szkoły według tej nowej regulacji może dokonać klasyfikacji jeżeli ten termin nie będzie zachowany przez radę - mówi radca prawny Dominik Kucharski - Natomiast już sam dyrektor nie ma na to terminu wskazanego w ustawie. Trudno więc na gruncie tej nowelizacji uznać, kiedy zaistnieje ten stan, o którym mowa w ustawie, tzn. moment "gdy dyrektor szkoły nie podejmie rozstrzygnięcia'' - podkreśla. Oznacza to, że nie wiadomo, kiedy organ prowadzący zyskuje uprawnienie do wskazania nauczyciela, który dokona klasyfikacji.

Sprawdź: Czy kadencja wicedyrektora kończy się wraz z upływem kadencji dyrektora szkoły? >

Dokument podpisze dyrektor

Prawnik tłumaczy, że ustawa przewiduje zmianę dotychczasowych uprawnień organów właściwych w tym zakresie, wskazując, że w pewnych sytuacjach, to dyrektor szkoły, a więc organ, który w dotychczasowym stanie prawnym miał obowiązek jedynie wykonywania uchwał rady pedagogicznej, w kwestii wyników klasyfikacji i promocji uczniów, wcieli się w rolę rady pedagogicznej (a więc organu stanowiącego). Nowela zmienia też zasady sporządzania dokumentacji dotyczącej klasyfikacji uczniów -jeżeli to dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący zadecyduje o ocenie - dokumentację podpisze nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

 

 


 

Według Krzysztofa Lisowskiego, prawnika ZNP, nowe rozwiązanie negatywnie odbije się na jakości oświaty. Nie bez powodu ustawodawca określił w przepisach, że to nauczyciel prowadzący przedmiot ma decydujący wpływ na ocenę ucznia. - Jeżeli w tej wyjątkowej sytuacji ocenę będzie ustalał dyrektor, to znaczy, że decyzję podejmie osoba, która nie ma tak naprawdę możliwości oceny tego ucznia - tłumaczy Krzysztof Lisowski. Problematyczna może być też kwestia odpowiedzialności, bo ponosi ją nauczyciel prowadzący przedmiot, który - jeżeli bierze udział w strajku - nie będzie miał wpływu na notę.

Sprawdź w LEX:

Kalendarz zadań dyrektora - Maj 2019 >

Według jakich przepisów dyrektor szkoły powinien dokonać oceny pracy nauczycieli kończących staż w maju 2019 r.? >

Co powinien zrobić dyrektor szkoły w sytuacji strajku związków zawodowych, które nie chcą zaopiniować arkusza organizacji pracy szkoły? >

Czy rodzic ucznia szkoły podstawowej ma prawo odwołać się od oceny zachowania wystawionej przez nauczyciela w klasyfikacji śródrocznej? >

Więcej na ten temat znajdziesz w LEX Prawo Oświatowe. Czytaj komentarze ekspertów, śledź najnowsze zmiany w prawie i zadawaj pytania >