W Grodzisku Mazowieckim zapalił się w poniedziałek dach liceum przy ulicy Żwirki i Wigury - ewakuowano 60 osób. Pożar wybuchł około godziny 12, gdy kończyły się matury z języka angielskiego. Jak poinformował dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, do pożaru doszło najprawdopodobniej już po zakończeniu pisemnego egzaminu z języka angielskiego. Zaznaczył, że gdyby okazało się, że do pożaru doszło jednak w trakcie egzaminu, to maturzyści będą mogli przystąpić do niego ponownie w drugim terminie w czerwcu. Pozostałe egzaminy w tej sesji maturalnej, zarówno pisemne, jak i ustne, maturzyści będą pisać w innej szkole. Sytuację w szkole sprawdzi kuratorium - wizytatorzy będą rozmawiać z dyrekcją szkoły i z organem prowadzącym szkołę, czyli ze starostwem powiatu grodziskiego. Obowiązek zapewnienia dalszej kontynuacji nauki dla uczniów leży na organie prowadzącym szkołę.

 

Na maturę prosty kalkulator i cyrkiel>>

 

Termin dodatkowy, jeżeli maturzysta nie zawinił

Skutki spóźnienia mogą być różne, w zależności od powodu - osoby, które opuszczą termin z powodu choroby lub wypadku, napiszą egzamin w czerwcu. Przegapienie terminu z własnej winy to konieczność czekania rok na kolejną szansę przystąpienia do matury. W tym roku - według harmonogramu matur - terminy dodatkowe przewidziano na:

  • 3 - 17 czerwca - część pisemna
  • 10-12 czerwca - część ustna.

 

Prace maturzystów zdających w czerwcu, zostaną sprawdzone w normalnym czasie, a zatem będą oni mogli bez problemu wziąć udział w rekrutacji na studia lub - gdy nie powiedzie im się za pierwszym razem - przystąpić w sierpniu do poprawki. Jeżeli powodem nieprzystąpienia do egzaminu jest spóźnienie, za które abiturient nie odpowiada, może przystąpić do matury w czerwcu. To takie przypadki, jak spóźniony pociąg lub kolizje drogowe. Gdy dojdzie do takiej sytuacji, warto poprosić o stosowne zaświadczenie od obsługi pociągu lub od policji, która została wezwana do wypadku. Nie ma wtedy problemu z uzyskaniem zgody na napisanie matury w czerwcu. Inaczej będzie, gdy maturzysta na egzamin zaśpi - na kolejną szansę poczeka rok, nie ma bowiem możliwości przystąpienia do matury w terminie poprawkowym, w sierpniu.

Czytaj też w LEX: Egzamin maturalny 2024 >

 

Wniosek do dyrektora szkoły

- Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje zdający, któremu wyraził na to zgodę dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej - tłumaczy Piotr Gąsiorek, ekspert od prawa oświatowego. - Zgoda jest wyrażana w trybie i na zasadach określonych w art. 44zzj u.s.o., tj. w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających absolwentowi przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej w terminie głównym, na udokumentowany wniosek absolwenta lub rodziców niepełnoletniego absolwenta  - podkreśla. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, a dyrektor przekazuje go dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 

Decyzja dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest uznaniowa. -  Zgoda lub jej odmowa nie stanowią decyzji administracyjnych, chociaż można spierać się o ich charakter jako innej czynności z zakresu prawa administracyjnego - wskazuje prof. Mateusz Pilich, autor komentarza do ustawy o systemie oświaty. Wniosek musi być udokumentowany, tzn. nie tylko zawierać uzasadnienie, lecz również załączone dowody z dokumentów stanowiące uprawdopodobnienie przyczyny nieprzystąpienia do egzaminu maturalnego lub jego części w terminie głównym.

 

Rodzic też może wnioskować, ale tylko jeżeli ma upoważnienie

Ciekawostką jest, że nawet w przypadku egzaminu maturalnego przepisy dopuszczają złożenie wniosku przez rodziców absolwenta. Ma to korespondować z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego - ustawodawca dopuścił możliwość, że maturzysta nie będzie osobą pełnoletnią. Z reformy tej wycofano się w 2016 r., jednak przepis pozostał bez zmian. W imieniu ucznia niepełnoletniego wniosek składa więc jego rodzic - w imieniu pełnoletniego jest to dopuszczalne, jeżeli sam zainteresowany rodzica do tego upoważni.

 

Wniosek można złożyć najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne. - Wniosek spóźniony lub nieudokumentowany jest niedopuszczalny, jednak o jego ewentualnym nierozpatrzeniu może decydować tylko dyrektor OKE, ponieważ dyrektor szkoły nie jest organem uprawnionym do decydowania w sprawie - tłumaczy prof. Pilich.