Jak podkreśla MEN w uzasadnieniu, higiena osobista nie tylko wpływa na komfort nauki w szkole i placówce, ale i na bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły i placówki. Zarówno urządzenia, jak i środki czystości, mają za zadanie zapewnić przebywającym w szkole i placówce osobom wysoki poziom czystości, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie liczby zakażeń i redukcję ryzyka infekcji. Z tego także względu uszczegółowienie katalogu środków higieny osobistej zapewnianych w szkołach i placówkach jest konieczne, sanitarnohigienicznych szkół i placówek należy zapewnić ciepłą i zimną bieżącą wodę oraz środki higieny osobistej, przy czym ww. przepis nie precyzuje, jakiego rodzaju mają to być środki higieny osobistej. Projektowana zmiana doprecyzowuje, że środki higieny osobistej to przede wszystkim mydło do rąk, papierowe ręczniki i papier toaletowy.

 

Ruszają obowiązkowe testy sprawnościowe dla uczniów>>

 

Nie wszystkie szkoły z niezbędnym wyposażeniem

W 2022 r. organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych w placówkach nauczania i wychowania dzieci i młodzieży, stwierdziły nieprawidłowości natury sanitarnej ogółem: w 1162 placówkach, które stanowiły 4,75 proc. spośród 24 455 skontrolowanych placówek, wykazując uchybienia w następujących trzech zakresach (w 2021 r. nieprawidłowości stwierdzono w 621 placówkach, które stanowiły 3,9 proc. spośród 15 983 skontrolowanych placówek):

  •     Sanitarno-higienicznym i technicznym, występujących jednocześnie – w 2,08 proc. skontrolowanych placówek (w 2021 r. – 1,6 proc. skontrolowanych placówek),
  •     Wyłącznie sanitarno-higienicznym – w 1,01 proc. skontrolowanych placówek (w 2021 r. – 0,8 proc. skontrolowanych placówek),
  •     Wyłącznie technicznym – w 1,67 proc. skontrolowanych placówek (w 2021 r. – 1,5 proc. skontrolowanych placówek).

 

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku ujawnienia nieprawidłowości w trakcie kontroli podejmowały następujące działania zmierzające do wyeliminowania wykazanych uchybień natury sanitarnej:

  • w odniesieniu do uchybień wymagających nakładu sił i środków (np. remont, wymiana urządzeń) nakładano obowiązek usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w drodze decyzji administracyjnej,
  • egzekwowano wykonanie obowiązku poprzez kontrole sprawdzające, a w sytuacji niewykonania decyzji wdrażano postępowanie egzekucyjne w administracji,
  • w odniesieniu do uchybień, które można było usunąć na bieżąco lub małym nakładem środków w krótkim czasie, odnotowywano w protokole warunki i termin usunięcia nieprawidłowości, a tam gdzie przepisy prawa to przewidują, nakładano grzywnę w drodze mandatu.

 

Zaplecze sanitarne placówek dla dzieci i młodzieży oraz warunki do utrzymania higieny osobistej - zapewnienie w placówkach prawidłowych warunków higieniczno-sanitarnych zaplecza sanitarnego i jego wyposażenia jest jednym z elementów profilaktyki. Bieżąca czystość, dobry stan techniczny powierzchni, instalacji, wentylacja, podłączenie do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, wyposażenie w wystarczającą liczbę urządzeń sanitarnych w odniesieniu do liczby osób korzystających oraz zapewnienie środków higieny osobistej składają się na podstawowe standardy higieniczne.

Spośród 23 738 placówek skontrolowanych w 2022 r. (w roku 2021 r. skontrolowano 14 946 placówek) pod kątem gospodarki wodno-ściekowej:

  •     23 211 (97,78 proc.) placówek było podłączonych do wodociągu miejskiego/gminnego (w 2021 r. było to 14 567 placówek – 97,5 proc.),
  •     527 placówek korzystało z własnego ujęcia wody, co stanowiło 2,22 proc. skontrolowanych placówek (w 2021 r. było to 287 placówek – 2,6 proc.),