Obowiązek sporządzania arkusza organizacji szkoły wynika dopiero z załączników do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).
[patrz: Mateusz Pilich: Ustawa o systemie oświaty - komentarz, Wolters Kluwer Polska - Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, 2006 r.]
W przepisach prawa oświatowego można wyróżnić te, które dotyczą sporządzania projektu (obowiązkowe dane stanowiące jego zawartość) oraz procedury zatwierdzania projektu, które zamykają proces projektowania i nadają mu rangę obowiązującego dokumentu. W ustawie o systemie oświaty wspomniane jest wprost o projekcie organizacji szkoły (placówki) w art. 31 pkt 6a, którego przepis stanowi upoważnienie dla kuratora oświaty do opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek. Pozostałe (niżej wymienione) zapisy ustawowe stanowią delegację do wydania przepisów wykonawczych wskazujących źródło informacji (danych) niezbędnych do prawidłowego sporządzenia projektu.

Zawartość projektu organizacji szkoły

Założenia ogólne:
1. Z treści cytowanych wyżej przepisów wynikają założenia szczegółowe dotyczące przygotowania projektu organizacji szkoły. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:
- liczbę pracowników szkoły, łącznie z pracownikami zajmującym i stanowiska kierownicze,
- ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych szkole przez organ prowadzący (przy uwzględnieniu ramowych planów nauczania).
2. Dyrektor szkoły jest zobowiązany przedstawić przygotowany arkusz organowi prowadzącemu do zatwierdzenia nie później niż 30 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok, na który sporządza plan. Organ prowadzący szkolę (placówkę) zasięga opinii kuratora oświaty przed zatwierdzeniem arkusza, co następuje w terminie do 30 maja roku szkolnego poprzedzającego rok planowy.
Komentowany przepis art. 31 ustawy ogranicza obowiązek opiniowania przez kuratorów oświaty arkuszy organizacji szkół wyłącznie do oceny ich „zgodności z przepisami”, a więc legalności. Obowiązkiem kuratora oświaty jest przede wszystkim sprawdzenie, czy nie jest zaniżana w arkuszu liczba godzin zajęć obowiązkowych oraz innych zajęć wyznaczonych szkołom i palcówkom ramowymi planami nauczania, a także to, czy planowany rozkład zajęć zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki szkolnej. Opinia kuratora - nawet negatywna - nie jest w świetle prawa - dla organu prowadzącego wiążąca.
3. Opiniowanie arkuszy organizacji przez kuratorów oświaty ogranicza się tylko do szkół i placówek publicznych, podlegających ich nadzorowi pedagogicznemu. Arkusze organizacji szkół i placówek „resortowych” (w tym prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) są zatwierdzane przez właściwych ministrów bądź powoływane przez nich, zgodnie z ustawą, jednostki nadzoru.
4. Do arkusza organizacji szkoły wpisuje się:
- godziny dydaktyczne wynikające ze szkolnego planu nauczania;
- godziny nauczania indywidualnego organizowane dla uczniów kontynuujących nauczanie w tej formie, mających orzeczenie na kolejny rok szkolny;
- godziny nauczania indywidualnego uczniów, którzy otrzymali orzeczenie w trakcie roku szkolnego
na podstawie odrębnego dokumentu;
- godziny przyznane przez organ prowadzący na zajęcia pozalekcyjne;
- godziny nauczania indywidualnego i dodatkowych zajęć nie traktowane jako dopełnienie etatu podstawowego zajęć nauczycieli;
- godziny wynikające z podziału oddziałów na grupy.

Założenia szczegółowe
Założenia szczegółowe wynikają z wybranych zapisów cytowanych aktów prawnych wykonawczych.
I tak:
1. W § 10 ust. 1 załącznika Nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) wyraźnie stwierdzone jest, że „szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania. Ponadto, wskazany jest obowiązek sporządzenia (projektu) arkusza - do dnia 30 kwietnia każdego roku oraz zatwierdzenia go przez organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.”
W ust. 2. określony jest zbiór informacji, które powinien zawierać, w szczególności, arkusz organizacji szkoły: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
Bardzo ważnym dla organizacji pracy szkoły – według § 10 cytowanego rozporządzenia - jest wskazanie na obowiązek dyrektora szkoły, który z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły.
Przepisy § § 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 załączników Nr 1, 3-6 określają powyższe wymogi dotyczące projektu (arkusza) organizacji:
1) publicznego przedszkola, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2) publicznego gimnazjum, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,
3) publicznego liceum ogólnokształcącego,
4) publicznego liceum profilowanego,
5) publicznego technikum,
6) publicznej zasadniczej szkoły zawodowej,
7) publicznego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego
8) publicznego technikum uzupełniającego
9) publicznej szkoły policealnej,
10) publicznej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
11) publicznej szkoły ponadpodstawowej:
a) szkoły zasadniczej,
b) szkoły średniej ogólnokształcącej,
c) liceum technicznego,
d) szkoły średniej zawodowej.
2. W§ 12 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 181, poz. 1507) stwierdza się, że szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.
Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę, a w przypadku szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - specjalistyczna jednostka nadzoru, utworzona na podstawie art. 32a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
Przepisy § 7 ust 1 cytowanego rozporządzenia sformułowane są odpowiednio w odniesieniu do placówek artystycznych. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący placówkę. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor placówki ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
3. Podstawowe dane wyjściowe do opracowania projektu organizacji szkoły powołanej do kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą określone są w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 września 2004 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2004 r. Nr 194, poz. 1986).
Wspomniane szkoły realizują:
1) podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie nauczanych przedmiotów, określoną w odrębnych przepisach;
2) ramowy plan nauczania dla danego typu szkoły, określony w odrębnych przepisach;
3) uzupełniający plan nauczania, dla uczniów uczęszczających do szkół kraju, w którym przebywają.
4. W § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 37, poz. 337) stwierdza się, że w zakładach karnych i aresztach śledczych, prowadzi się nauczanie skazanych i tymczasowo aresztowanych, w celu zapewnienia im możliwości uzyskania wykształcenia podstawowego i gimnazjalnego, a także możliwości zdobycia wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych w szkołach ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych) albo uzyskania umiejętności i kwalifikacji w formach pozaszkolnych.
Oznacza to, że stworzone zostały możliwości podjęcia bądź kontynuowania nauki we wszystkich typach szkół publicznych funkcjonujących w systemie oświaty.
Podobnie jak w wyżej przedstawionych przypadkach, stwierdzone jest w § 11, że organizację nauczania w szkole określa arkusz organizacji sporządzany przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z dyrektorem zakładu, na podstawie którego dokonywana jest rekrutacja i przyjmowanie osadzonych.
Arkusz organizacji szkoły, na każdy semestr nauki, zatwierdza Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

Liczbowe parametry założeń projektu organizacji szkoły
Liczbę godzin zajęć w poszczególnych typach szkół i oddziałach należy określić na podstawie przepisów odpowiednich załączników do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.) wydanego na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Są to:
ramowe plany nauczania dla publicznych szkół:
1) podstawowych i gimnazjów dla dzieci i młodzieży:
a) szkoły podstawowej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
b) szkoły podstawowej specjalnej, stanowiące załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia,
c) gimnazjum, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,
d) gimnazjum specjalnego, stanowiące załączniki nr 5 i 6 do rozporządzenia,
2) podstawowej i gimnazjum dla dorosłych:
a) klasy VI szkoły podstawowej, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia,
b) gimnazjum, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia,
3) ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych:
a) trzyletniego liceum ogólnokształcącego, w tym trzyletniego liceum ogólnokształcącego specjalnego, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia,
b) trzyletniego liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia,
c) trzyletniego liceum profilowanego, w tym trzyletniego liceum profilowanego specjalnego, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia,
d) czteroletniego technikum, w tym czteroletniego technikum specjalnego, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia,
e) zasadniczej szkoły zawodowej, w tym zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej, oraz dla oddziałów przysposabiających do pracy, stanowiące załączniki nr 13 i 14 do rozporządzenia,
f) dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, w tym dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania, stanowiący załącznik nr 39 do rozporządzenia,
g) trzyletniego technikum uzupełniającego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, w tym trzyletniego technikum uzupełniającego specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania, stanowiący załącznik nr 40 do rozporządzenia,
h) szkoły policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku:
- na podbudowie programowej liceum profilowanego o profilu odpowiadającym tej samej co zawód dziedzinie gospodarki, w tym szkoły policealnej specjalnej dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących oraz z niepełnosprawnością ruchową, stanowiący załącznik nr 41 do rozporządzenia,
- na podbudowie programowej szkół dających wykształcenie średnie, w tym szkoły policealnej specjalnej dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących oraz z niepełnosprawnością ruchową, stanowiący załącznik nr 42 do rozporządzenia,
i) trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy, stanowiący załącznik nr 43 do rozporządzenia,
4) ponadpodstawowych dla młodzieży i dorosłych:
a) liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia,
b) liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi dla młodzieży, stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia,
c) liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, stanowiące załączniki nr 17 i 18 do rozporządzenia,
d) zasadniczych i średnich zawodowych oraz liceum technicznego dla młodzieży i dorosłych, stanowiące załączniki nr 19-26 do rozporządzenia,
e) specjalnych, stanowiące załączniki nr 27-38 do rozporządzenia.
Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas i oddziałów na danym etapie edukacyjnym tygodniowy wymiar godzin:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
2) zajęć religii/etyki,
3) dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są przewidziane.
W szkolnym planie nauczania należy dodatkowo uwzględnić dla uczniów niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczniów, następujące zajęcia rewalidacyjne:
1) korekcyjne wad postawy,
2) korygujące wady mowy,
3) orientacji przestrzennej i poruszania się,
4) nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji,
5) inne, wynikające z programów rewalidacji.
W szkolnym planie nauczania dopuszcza się wprowadzenie zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy, w ramach którego prowadzone jest zintegrowane nauczanie treści i umiejętności z różnych dziedzin wiedzy, realizowane w toku jednolitych zajęć edukacyjnych, zwany dalej „blokiem przedmiotowym”, pod warunkiem zapewnienia realizacji zadań wynikających z podstawy programowej oraz zachowania wymiaru godzin poszczególnych zajęć edukacyjnych, określonego w ramowym planie nauczania.

Uwagi wynikające ze specyfiki szkół 
plany nauczania w szkołach mniejszości narodowych
W szkolnych planach nauczania w szkołach (oddziałach) dla mniejszości narodowych i grup etnicznych, należy dodatkowo uwzględnić godziny na naukę języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej tygodniowo w wymiarze określonym przepisami § 4 rozporządzenia.
1. W szkołach (oddziałach) dwujęzycznych nauczanie języka obcego nowożytnego, będącego drugim językiem nauczania, odbywa się w wymiarze od 15 do 18 godzin tygodniowo w całym etapie edukacyjnym. Warunki organizowania oddziałów dwujęzycznych określają odrębne przepisy.
2. Nauczanie dwujęzyczne może być realizowane w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem języka polskiego, historii i geografii Polski oraz drugiego języka obcego. Zakres treści przedmiotów nauczanych dwujęzycznie obejmuje także zagadnienia z zakresu historii i kultury oraz zagadnienia społeczno-ekonomiczne związane z krajami danego obszaru językowego. Proporcje zajęć z danego przedmiotu w języku polskim i w języku obcym ustala nauczyciel przedmiotu nauczanego dwujęzycznie, uwzględniając poziom umiejętności uczniów w zakresie języka obcego.
3. W trzyletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi dopuszcza się kształcenie w klasie wstępnej. 

podział oddziałów na grupy
W szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, trzyletnim liceum profilowanym, czteroletnim technikum, dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletnim technikum uzupełniającym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, szkole policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku i szkole ponadpodstawowej podział na grupy jest obowiązkowy:
1) na zajęciach z języków obcych, informatyki, elementów informatyki i technologii informacyjnej - w oddziałach, a w przypadku zajęć z języków obcych także w zespołach międzyoddziałowych, liczących więcej niż 24 uczniów,
2) na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów,
3) na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnozawodowego i kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów,
4) w przypadku realizacji w kształceniu zawodowym modułów, zgodnie z wymogami określonymi w modułowym programie nauczania dla zawodu,
5) na zajęciach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. W trzyletnim liceum ogólnokształcącym, dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i liceum ogólnokształcącym, liczącym nie więcej niż dwa oddziały każdej klasy, zajęcia z języków obcych oraz z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone w zespołach, w tym w zespołach międzyoddziałowych, liczących nie mniej niż 7 uczniów.
3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 30 uczniów lub nie więcej niż 24 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 1, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę,
4. W szkole specjalnej i w oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej oraz w szkole integracyjnej i w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej na zajęciach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ust. 2, podział na grupy jest obowiązkowy, z tym że grupa powinna liczyć nie mniej niż 5 uczniów.
5. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, z tym, że w zasadniczej szkole zawodowej, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, trzyletnim liceum profilowanym, czteroletnim technikum, dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletnim technikum uzupełniającym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, szkole policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku i szkole ponadpodstawowej - oddzielnie dla dziewcząt i chłopców; dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub, w wyjątkowych przypadkach, grup międzyklasowych.
6. Zajęcia wychowania fizycznego w szkole specjalnej i w oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej oraz w szkole integracyjnej i w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej są prowadzone w grupach, w których liczba uczniów odpowiada liczbie uczniów w oddziale szkoły specjalnej - oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Jeżeli liczba dziewcząt i chłopców w grupie jest mniejsza niż 5, dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub, w wyjątkowych przypadkach, grup międzyklasowych.
7. Liczba uczniów w grupie na zajęciach fakultatywnych w liceach ogólnokształcących nie może być niższa niż 15.
8. Wymiar godzin zajęć sportowych w szkołach (oddziałach) sportowych i szkołach mistrzostwa sportowego określają odrębne przepisy.

Kwalifikacje nauczycieli

W zależności od posiadanych przez nauczyciela kwalifikacji, które powinny być zgodne z treścią odpowiedniego rozporządzenia w tej sprawie, dyrektor szkoły przygotowujący projekt organizacji szkoły przydziela godziny zajęć, potwierdzając w odpowiedniej rubrykach arkusza projektu poziom wykształcenia nauczyciela i staż pracy pedagogicznej. Ten krótki zapis stanowi informację wprost o spełnieniu formalnych wymogów dotyczących poziomu i charakteru wykształcenia, stażu pracy pedagogicznej nauczyciela niezbędnego do określenia wysokości dodatku z tego tytułu oraz - pośrednio - zgodność przydziału godzin zajęć z merytorycznymi kwalifikacjami.
Przy określaniu wymiaru zatrudnienia nauczycieli - poza wymiarem określonym wprost w ustawie - Karta Nauczyciela, należy kierować się następującymi kryteriami, które powinien określić organ prowadzący szkołę, np.::
- utworzenie stanowiska kierownika szkolenia praktycznego, gdy zajęcia praktyczne odbywają się poza szkołą;
- zastępcy kierownika warsztatu szkolnego, gdy zajęcia odbywają się na dwie zmiany;
- pedagoga szkolnego - etat, gdy w szkole jest do 400 uczniów, 1,5 etatu - w szkołach od 401 do 550 uczniów, oraz po 0,5 etatu - przy każdym następnych 150 uczniach;
- nauczyciela - bibliotekarza, w szkołach liczących do 300 uczniów i pracowników - 0,5 etatu, powyżej 300 - etat, przy liczbie uczniów i pracowników rosnącej o każde 250 osób - dodatkowo - 0,5 etatu; ponadto, w bibliotece szkolnej, w której liczba woluminów wynosi od 10 000 do 30 000 i prowadzona jest czytelnia wydzielona w odrębnym pomieszczeniu, można tworzyć kolejne 0,5 etatu, a przy liczbie woluminów powyżej 30 000 - etat oraz dodatkowe 0,5 etatu, gdy funkcjonuje czytelnia multimedialna.
Etaty pracowników administracji i obsługi określa organ prowadzący, przyjmując poniższe kryteria:
- minimum 4 etaty w szkole;
- dla każdej następnej placówki funkcjonującej budynku - kolejne 2 etaty;
- w przypadku funkcjonowania w szkole (placówce) bloku sportowego (sali gimnastycznej z pełnym wyposażeniem technicznym i sanitarnym), warsztatów lub basenu - dodatkowo 2 etaty;
minimalna liczbę pracowników administracji i obsługi - poza pracownikami bloku żywieniowego - zwiększa się o 0,02 etatu na ucznia, a w przypadku funkcjonowania oddziałów integracyjnych w obu typach szkół - 0,025 etatu na ucznia.
Liczbę etatów pracowników bloku żywieniowego ustala się na podstawie liczby uczniów i pracowników korzystających z obiadów. Wymiar zatrudnienia organ prowadzący może określić według następującego klucza:
- do 120 żywionych - od 1 do 1,5 etatu oraz 0,5 etatu intendenta;
- od 121 do 160 żywionych - 2 etaty oraz etat intendenta;
- przy każdych następnych 70 uczniach - 0,5 etatu pomocy kuchennej.