Zarząd powiatu przyjął uchwałę w sprawie powołania składu osobowego komisji, która miała przeprowadzić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora liceum ogólnokształcącego.

Spór o istnienie uchwały ogłaszającej konkurs

Wojewoda wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, którym stwierdził nieważność tego aktu. Uznał bowiem, że został on podjęty w toku wadliwie zainicjowanej procedury konkursowej. Organ zwrócił uwagę, że zarząd powiatu nie podjął wcześniej uchwały w przedmiocie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora. Na żądanie wojewody przesłano jedynie wyciąg z protokołu posiedzenia, w trakcie którego procedowano kwestię ogłoszenia konkursu. Dodatkowo starosta wystosował do wojewody pismo, w którym zapewnił, że podjęto wówczas stosowną uchwałę. Dołączono też oświadczenia starosty, wicestarosty i etatowego członka zarządu poświadczające tę okoliczność. Nie przekonało to jednak organu.

 

Odpowiedzią powiatu było zaskarżenie rozstrzygnięcia nadzorczego. W skardze wskazano, że stwierdzone naruszenie prawa nie miało wpływu na prawidłowość powołania komisji i przeprowadzenie konkursu. Zdaniem władz powiatu, zarząd podjął skuteczną uchwałę o wszczęciu postępowania konkursowego. Natomiast wadliwość polegała jedynie na niesporządzeniu jej w formie odrębnego dokumentu.

Czytaj też: Zastępstwo dyrektora szkoły i przedszkola >

Czytaj także: Jarosław Pytlak: Dyrektor placówki oświatowej traktowany jak potencjalny przestępca >>>

Podjęcie uchwały jest konieczne

Sprawą zajął się WSA, który zwrócił uwagę, że zgodnie z par. 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, konkurs na stanowisko dyrektora ogłasza organ prowadzący. Natomiast na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym należy wskazać, że zadania i kompetencje organu prowadzącego związane z powierzeniem stanowiska dyrektora liceum wykonuje zarząd powiatu. Sąd nie miał wątpliwości co do tego, że ogłoszenie konkursu musi nastąpić w formie uchwały tego organu.

Czytaj też: Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki - komentarz praktyczny >

 


Wola to za mało, żeby ogłosić konkurs

Wojewoda prawidłowo ustalił, że zarząd powiatu nie podjął uchwały w przedmiocie ogłoszenia konkursu. WSA podkreślił, że uchwała jest odrębnym od protokołu dokumentem z posiedzenia zarządu. Tym samym protokół nie może jej zastąpić. Jest on bowiem tylko odzwierciedleniem przebiegu posiedzenia i wypowiedzi uczestników. W przedłożonym protokole opisano, że zarząd podjął decyzję o wszczęciu procedury poprzez ogłoszenie konkursu. Sąd ocenił, że wyraża to jedynie zamiar organu, ale go nie materializuje. Wola wszczęcia procedury konkursowej nie świadczy bowiem o podjęciu uchwały w tym przedmiocie. Stwierdzona wadliwość oznacza, że wszystkie późniejsze akty i czynności, stanowiące skutki niezgodnego z prawem i nieważnego ogłoszenia postępowania konkursowego, istotnie naruszają prawo. Mając powyższe na uwadze, WSA oddalił skargę.

Wyrok WSA w Opolu z 30 listopada 2021 r., sygn. akt II SA/Op 523/21