- Chodzi o to, aby nauczyciel jak największą część swojego czasu poświęcał uczniom, a nie biurokracji. Stąd propozycja wprowadzenia od 1 września 2022 r. dostępności nauczycieli w szkole w wymiarze 8 godzin tygodniowo, w czasie której nauczyciel będzie np. spotykał się z rodzicami, będzie dostępny dla swoich uczniów, ale też weźmie udział w radzie pedagogicznej - uzasadnia zmianę resort oświaty. - Pensum 22 godzin, przy znacznej podwyżce wynagrodzenia zapewni wszystkim nauczycielom możliwość pracy w podobnym wymiarze i wpłynie na satysfakcję, zwłaszcza tych dotąd mniej zarabiających, którym dyrektor z różnych przyczyn nie przyznawał godzin ponadwymiarowych - tłumaczy Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Czytaj:
W noweli Karty Nauczyciela częściowy powrót do godzin karcianych>>
Zmiany w Karcie Nauczyciela – redukcja etatów sfinansuje podwyżkę>>

 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

Zgodnie z treścią art. 30 ust. 6 pkt 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw - jest to stawka osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. 

To organ prowadzący decyduje, co rozumie się przez stawki osobistego zaszeregowania - jeżeli praca nauczyciela następuje w warunkach trudnych, wówczas do stawki wynagrodzenia zasadniczego dolicza się dodatek za warunki pracy. Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca.

 

Zmiana w urlopach też oznacza mniej godzin ponadywymiarowych

Nowela ma wprowadzić również zmiany dotyczące nauczycielskich urlopów. W okresie przerw świątecznych, a także w okresie dodatkowych dni wolnych od pracy zarządzonych przez dyrektora szkoły, nie są realizowane zajęcia dydaktyczne w związku z tym, że okresy te stanowią dni wolne dla uczniów. Jeżeli nauczyciel nie skorzysta w tym czasie z urlopu, nie uzyska prawa do wynagrodzenia urlopowego wraz z uśrednionym wynagrodzeniem z tytułu godzin ponadwymiarowych.

Kolejna negatywna konsekwencja zmian związanych z udzielaniem urlopu wypoczynkowego będzie dotyczyła oszczędności związanych z utratą prawa do wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych w okresie świadczenia pracy w czasie przerw świątecznych lub w czasie dodatkowych dni wolnych od pracy zarządzonych przez dyrektora szkoły.

 

 

 

Resort edukacji chce na nowo uregulować nauczycielskie urlopy wypoczynkowe - nauczycielowi szkoły feryjnej przysługiwać będzie urlop wypoczynkowy w wymiarze 50 dni. Wykorzystać go będzie można we wszystkie dni wolne od zajęć dydaktycznych - nie tylko w czasie wakacji i ferii. Pociągnie to za sobą również skutek dotyczący godzin ponadwymiarowych -  w miesiącach, w których przypadają przerwy świąteczne i dodatkowe dni wolne od pracy, nauczyciele proporcjonalnie utracą prawo do wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych.  Jak wynikałoby z ostatnich badań NIK, likwidacja godzin ponadwymiarowych mogłaby się odbić na sporej liczbie nauczycieli - w badaniu kwestionariuszowym NIK wzięło udział ponad 25 tys. nauczycieli, zaledwie 10 proc. z nich deklarowało pracę w wymiarze dokładnie 18 godzin tygodniowo, a 12 proc. poniżej pensum.

Dodatkowo nauczyciele przedmiotów, które wymagają mniej czasu na przygotowanie się do zajęć lub sprawdzanie prac pisemnych: nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel plastyki i nauczyciel muzyki, mają realizować dodatkowe zajęcia. Ustawa określi wymiar zajęć dodatkowych poza pensum (np. zajęć rozwijających zainteresowania), które obowiązkowo realizowaliby nauczyciele tych przedmiotów - MEiN chce, by były to 2 godziny tygodniowo (rozliczenie tych godzin może być w systemie np. rocznym, kwartalnym czy miesięcznym, a nie tygodniowym).