Kwotę dodatku i zasady jego wypłaty określa ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw. Według art. 92a Karty Nauczyciela w 2023 r. nauczycielowi pozostającemu 20 września 2023 r. w stosunku pracy w szkole przyznaje się nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1149 zł brutto. Nagrodę wypłacano w terminie do dnia 14 października 2023 r.

 

Dodatek dla nauczycieli 2023 - kiedy wypłata?>>

 

Szkoły niepubliczne też wypłacają nagrodę

Przepisy dotyczące wypłaty dodatków dodane zostały do Karty Nauczyciela, co wzbudziło wątpliwości w kwestii wypłaty nagrody nauczycielom, którzy nie zostali zatrudnieni na jej podstawie.

- W myśl dodanego art. 92a ust. 9 ustawy – Karta Nauczyciela przepisy przewidujące prawo do nagrody i określające kwestie związane z jej wypłatą, stosuje się odpowiednio do nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. d oraz pkt 1b i 2, tj. m.in. do nauczycieli zatrudnionych w publicznych lub niepublicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego - wyjaśniało MEiN.

 

Problemy sprawiły jedynie nieprecyzyjne przepisy dotyczące dotacji dla szkół niepublicznych - jednak MEiN wyjaśnił, że niezależnie od przepisów ustawy, należy tym placówkom wypłacić całość otrzymanych na ten cel pieniędzy. Chodzi tu o to, że choć dodatek wynosi 1125 zł brutto, to w kwotach przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego uwzględniono koszty leżące po stronie pracodawcy, czyli dodatkowe 220 zł, co oznacza, że szkołom niepublicznym należy przekazać 1345,95 zł, ustawa nie przewiduje bowiem, by te podmioty miały samodzielnie pokrywać jakiekolwiek dodatkowe wydatki na ten cel.

 

Dotacja bez pieniędzy na pracownicze plany kapitałowe

Naliczenie dotacji celowej nie uwzględniało środków na PPK. Pracodawca powinien pokryć obciążające go wpłaty ze środków własnych, natomiast warto zasięgnąć opinii MEiN. Nie uwzględnia się jej przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieliZ punktu widzenia nauczyciela, nagroda specjalna jako składnik wynagrodzenia (art. 30 ust. 1 pkt 4 KN) i podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, nie jest zwolniona z wpłat na PPK obciążających nauczyciela będącego uczestnikiem PPK, biorąc na podstawę wynagrodzenie w wysokości 1125 zł po opodatkowaniu, zaś ze środków nauczyciela ma obowiązek je odprowadzać pracodawca – art. 27 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Wpłaty obciążające pracodawcę ma on obowiązek pokrywać z własnych środków, zgodnie z art. 25 ust. 1, art. 26 u.p.p.k. Wskazuje to, że nieprawidłowe byłoby pokrycie kosztów pracodawcy z dotacji celowej nawet, gdy nie zostanie w całości wykorzystana na wypłatę nagród specjalnych wraz z pochodnymi stanowiącymi podstawę jej naliczenia. Natomiast w razie dalszych wątpliwości, warto zasięgnąć opinii MEiN, który w sprawie kosztów pracodawcy związanych z PPK dotychczas nie zajął stanowiska.

 

Dotacja zależy od subwencji

Każda publiczna szkoła, tworzona i prowadzona przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, a nie jest szkołą specjalną, jest uprawniona do uzyskania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tej szkoły organem rejestrującym, w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (u.f.z.o).

 


Wyliczając kwotę dotacji na ucznia szkoły publicznej i niepublicznej, należy odnieść się do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok budżetowy. Zgodnie z art. 28 ust. 2 u.d.j.s.t. od łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej odlicza się 0,5 proc. na rezerwę, którą dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych. Następnie minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dzieli część oświatową subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów oraz zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki uczniom, którzy kończą 5 lat lub mniej w roku bazowym, w placówkach wychowania przedszkolnego, niezwiązanych z organizacją kształcenia specjalnego albo zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi. Wyłączone zadania są finansowane z dochodów własnych samorządów lub dotacji celowych. Biorąc pod uwagę, że nie ma przepisów prawnych zabraniających uczniowi uczęszczania do więcej niż jednej szkoły (o której mowa w art. 25 ust. 3 i 4 oraz art. 26 ust. 2 u.f.z.o.), ustawodawca ogranicza możliwość dotowania ilości szkół, do której dany uczeń uczęszcza. I tak, jeżeli uczeń jest uczniem więcej niż jednej dotowanej szkoły, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, to dotację od momentu wskazanego w ustawie otrzymuje tylko jedna szkoła (art. 27 u.f.z.o.).