W roku szkolnym 2019/2020 zaczęły funkcjonować zmiany w zakresie bezpieczeństwa w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało zestawienie informacji, które mogą przydać się rodzicom i być przypomnieniem dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół.

 

Profilaktyka uzależnień i monitoring wizyjny

Resort akcentuje profilaktykę uzależnień - to jeden z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020. MEN podkreśla w komunikacie, że wie, jak bardzo rodzicom i opiekunom zależy na tym, aby szkoła, do której uczęszcza ich dziecko, była bezpieczna, przyjazna i znajdowała się blisko miejsca zamieszkania.

Od tego roku szkolnego weszły w życie przepisy, których celem jest podnoszenie bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach. Uregulowano zasady instalowania w szkołach i placówkach monitoringu wizyjnego. Zgodę na instalację monitoringu musi wyrazić organ prowadzący szkołę. Konieczna jest również konsultacja z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim. Kuratorzy oświaty w roku szkolnym w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego będą sprawdzać „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach” w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Czytaj w LEX: Zadania dyrektora we wrześniu - procedury i wzory >

 

Posiłek w domu i w szkole

Od 1 września 2019 r. szkoła podstawowa ma obowiązek zapewnić pomieszczenie umożliwiających uczniom bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków w szkole. Jeśli szkoła nie ma takiej możliwości, do 31 sierpnia 2022 r. może to zrobić w inny sposób. W ramach programu „Posiłek w domu i w szkole” w latach 2019-2023 przeznaczone będzie 40 mln zł rocznie na odtworzenie stołówek w szkołach.

Czytaj też: Rząd przyjął projekt ustawy o dopłatach na szkolne stołówki

 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły

Wdrażanie reformy edukacji zakładało wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły. Dlatego też od roku szkolnego 2017/2018 nastąpiło połączenie programu wychowawczego i programu profilaktycznego w jeden dokument – program wychowawczo-profilaktyczny szkoły/placówki. Celem połączenia tych programów było stworzenie spójnej strategii wspierania dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju, jak również zapobieganie i przeciwdziałanie zachowaniom problemowym.

 

„Bezpieczna szkoła” – zaktualizowany poradnik

Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole należy do najważniejszych obowiązków dyrektorów, nauczycieli i opiekunów. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało dokument „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, w którym zostały umieszczone rekomendacje i wytyczne, w jaki sposób postępować w przypadku wystąpienia zagrożenia w szkole. Właściwa reakcja wychowawcy, pedagoga, dyrekcji szkoły oraz zawiadomienie – w razie  potrzeby – stosownych służb i instytucji dają gwarancję, że podjęte działania będą skuteczne i zapewnią bezpieczeństwo uczniom.

Czytaj w LEX: Wypadki na terenie placówki - procedura postępowania >

Dokument „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów” opisuje działania profilaktyczne i procedury oraz wyznacza standardy dobrych praktyk dla całej społeczności szkolnej – uczniów, nauczycieli i dyrekcji – w zakresie zagrożeń zewnętrznych: pożarów, ataków terrorystycznych, skażeń biologicznych i chemicznych oraz wewnętrznych: przemocy, narkotyków, kradzieży, pedofilii, a także cyberprzemocy i różnego typu przestępczości w internecie. Dostępny jest TUTAJ

 

Ubezpieczenia NW i bezpieczne warunki nauki

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolne. Umowa w tym zakresie może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Dotyczy to zarówno nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie zajęć edukacyjnych realizowanych na terenie szkoły, jak i imprez oraz wycieczek szkolnych w kraju.

Czytaj w LEX: Kwalifikacje nauczycieli jako opiekunów wycieczek szkolnych i grup kolonijnych - warunki i zakres odpowiedzialności >

 Dyrektor szkoły, nauczyciel, opiekun grupy czy klasy ponosi odpowiedzialność za skutki możliwych wypadków z udziałem uczniów zarówno podczas lekcji, jak również wycieczki organizowanej przez szkołę. Taka odpowiedzialność istnieje niezależnie od faktu objęcia uczniów ubezpieczeniem. W przypadku placówek prowadzących kształcenie zawodowe szkoła kierująca uczniów na praktyczną naukę zawodu zapewnia ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Czytaj w LEX: Wypadki na terenie placówki - procedura postępowania >

 

Telefony komórkowe i bezpieczny internet

Zasady korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów na terenie szkoły powinny być opracowane w statucie szkoły. Przepisy prawa pozostawiły szkołom swobodę w tym zakresie. Ze względów organizacyjnych, porządkowych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa nauczycielom i uczniom niejednokrotnie szkoły decydują się na wprowadzenie ograniczeń dotyczących używania telefonu komórkowego na terenie szkoły.

Działania Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie cyberbezpieczeństwa koncentrują się przede wszystkim na projektowaniu systemowych rozwiązań gwarantujących bezpieczne warunki kształcenia, wychowania, a także opieki oraz wspierania szkół i placówek systemu oświaty w realizacji zadań.

 

Pomoc dla uczniów

MEN przypomina, że tygodniowy rozkład zajęć ustala dyrektor szkoły. To on musi w taki sposób ułożyć plan lekcji, aby zajęcia były równomiernie rozłożone w poszczególnych dniach. Dyrektora szkoły obowiązują zasady przestrzegania higieny i ochrony zdrowia uczniów. Dodatkowo od tego roku szkolnego dyrektor szkoły ma obowiązek zasięgnięcia opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie długości przerw pomiędzy lekcjami.

Sprawdź w LEX:

W tym roku szkolnym wszyscy uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej otrzymają bezpłatnie książki, ćwiczenia, materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Z budżetu państwa przeznaczono na ten cel 286 mln zł. W sumie w ostatnich 4 latach na zakup książek i ćwiczeń dla uczniów rząd przeznaczył ponad 1,4 mld zł. Dofinansowano też podręczniki i ćwiczenia dla uczniów z niepełnosprawnościami.

Już drugi rok uczniowie otrzymują wsparcie w ramach rządowego programu „Dobry start”. Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł, które rodzice mogą przeznaczyć za m.in. zakup odzieży, obuwia, przyborów szkolnych, a w przypadku uczniów szkół średnich także na zakup podręczników. Corocznie z budżetu państwa przeznaczamy na ten cel ok 1,4 mld zł.

Czytaj w LEX:  Opieka zdrowotna nad uczniami - nowe obowiązki >