Celem udzielonej związkowcom ochrony  jest przede wszystkim realizacja interesów związku zawodowego i interesów zbiorowych załogi. W konsekwencji, pracodawca musi uzyskać zgodę związków zawodowych na zwolnienie dyscyplinarne pracownika będącego ich członkiem. Nie oznacza to jednak ochrony bezwzględnej bowiem w szczególnie uzasadnionych okolicznościach zwolnienie związkowca jest dopuszczalne. Jednak, nie było takich podstaw w tej konkretnej sprawie będącej przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego.

Kierowca autobusu będąc członkiem związku zawodowego, w obecności innego pracownika źle wyrażał się o firmie i swoim przełożonym. Pracodawca zakwalifikował takie działanie jako czyn zabroniony z art. 212 kodeksu karnego polegający na pomawianiu zakładu i przełożonych. W efekcie czego dyscyplinarnie zwolnił związkowca.
Sąd Najwyższy poddał w wątpliwość stanowisko pracodawcy, iż zachowanie pracownika – związkowca polegające na pomawianiu pracodawcy jest zachowaniem rażąco naruszającym podstawowe obowiązki pracownicze uzasadniającym dyscyplinarne zwolnienie pracownika. Jako przykład wskazał kradzież.
Sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania sądowi apelacyjnemu.
 
Agata Kamińska

radca prawny