Przeprowadzenie procesu zwolnień grupowych zawsze rodzi wiele pytań i obowiązków, chociażby:

 • Jak przeprowadzić zwolnienia grupowe?
 • Kiedy pracodawca może przeprowadzić zwolnienia grupowe?
 • Jakie są obowiązki pracodawcy przy zwolnieniach grupowych?
 • Czy zwalniać w trybie zwolnień grupowych, czy może wystarczy wypowiedzenie warunków pracy i płacy?
 • Komu wypłacić odprawę?
 • Jak prowadzić konsultacje ze związkami zawodowymi ws. zwolnień grupowych?

Dokonywania zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników nie reguluje Kodeks pracy, lecz specjalny akt prawny, tj. ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z  pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.).

Zatem jak wykorzystywać te przepisy? Ustawę o zwolnieniach grupowych stosuje się do pracodawców, którzy chcą przeprowadzić redukcję zatrudnienia lun zmianę warunków pracy większej liczby pracowników i zatrudniają, co najmniej 20 pracowników. W ustawie nie wprowadzono kryterium liczby pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Jeżeli zatem pracodawca zatrudnia pracowników na jakiejkolwiek części etatu, a tych pracowników jest więcej niż 19, objęty zostanie przepisami u.z.g.

Przez zatrudnienie należy rozumieć wszystkich pracowników, bez względu na charakter umowy o pracę (umowy terminowe i bezterminowe) oraz bez względu na wymiar czasu pracy (umowy zawarte na tzw. cały etat, jak i na część etatu), liczy się każdego pracownika za jeden.

O zwolnieniach grupowych możemy mówić, gdy redukcja zatrudnienia dokonywana jest w drodze wypowiedzenia umowy o pracę lub na zasadzie porozumienia stron, z przyczyn niedotyczących pracowników, w okresie nieprzekraczającym 30 dni, jeżeli obejmuje:

 • a) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
 • b) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100 pracowników, jednakże mniej niż 300 pracowników,
 • c) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 pracowników lub więcej.

Przeprowadzając proces zwolnień grupowych, pracodawca musi pamiętać, że, umowa o pracę w ramach grupowych zwolnień może być rozwiązana tylko z jego inicjatywy. To pracodawca musi wypowiedzieć umowę o pracę lub wystąpić z propozycją jej rozwiązania na mocy porozumienia stron.

Również to właśnie pracodawca jest obciążony przez prawo pracy obowiązkami i ryzykiem związanym z zatrudnieniem pracownika. Z tego też względu pracodawca dokonując większej redukcji zatrudnienia pracowników musi wziąć pod uwagę różne czynniki i przewidzieć konsekwencje swoich działań, szczególną uwagę powinien zwrócić na konsekwencje finansowe związane z redukcjami. Ponadto w przypadku funkcjonowania u pracodawcy zakładowej organizacji związkowej winien jest z nią przeprowadzić stosowne konsultacje.

Decydując się na zwolnienia grupowe, pracodawca zobowiązany jest do dokonania analizy skutków finansowo-prawnych swojej decyzji pod kątem:

 1. ilu pracowników zamierza zwolnić,
 2.  jakie grupy pracownicze podlegają redukcji zatrudnienia,
 3. jakie środki finansowe są niezbędne na pokrycie świadczeń dla zwalnianych pracowników,
 4. czy przewidziani do zwolnienia pracownicy nie korzystają z ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy,
 5. ustalić tryb konsultacji zwolnień grupowych z zakładowymi organizacjami związkowymi,
 6. konieczność powiadomienia o tym fakcie powiatowego urzędu pracy.

 

Grupowe zwolnienia

Interaktywny diagram uaktywnia odpowiednie fragmenty praktycznych porad z odnośnikami do aktów prawnych regulujących konkretne rozwiązanie

Kompleksowy proces przeprowadzenia zwolnień grupowych został opracowany w programie LEX Navigator Procedury Prawa Pracy.

Program zawiera kompleksowe procedury dotyczące całego procesu zwolnień grupowych.

 1. Zwolnienia grupowe
 2. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników na zasadzie porozumienia stron
 3. Wypowiedzenie zmieniające w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych
 4. Indywidualne wypowiedzenie zmieniające w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych 
 5. Indywidualne wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika
 6. Rozwiązanie stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego z powodu likwidacji lub upadłości pracodawcy
 7. Ponowne zatrudnienie pracownika zwolnionego z pracy w trybie zwolnień grupowych

 

Grupowe zwolnienia

Interaktywny diagram w raz z praktycznymi wskazówkami

Aplikacja online LEX Navigator Procedury Prawa Pracy to nowoczesne i interaktywne procedury kadrowe. stworzone z myślą o menagerach kadrowych, specjalistach kadrowych, specjalistach ds. płac i wynagrodzeń, prawnikach, którzy w swej pracy zajmują się sprawami kadrowymi, prawnymi, a także doradztwem z zakresu prawa pracy, bhp, ubezpieczeń społecznych. To także produkt dla prawników i wszystkich tych, którzy potrzebują wsparcia prawnego. Program zawiera interaktywne diagramy, które w formie graficznej przedstawiają procedury krok po kroku, a jednocześnie uruchamiają praktyczne wskazówki wsparte podstawą prawną.

Przetestuj bezpłatnie program i zobacz jak krok po kroku przeprowadzić proces zwolnień grupowych>>

Interfejs, menu i narzędzia

Z bazy wiedzy wybiera się interesujące użytkownika postępowanie – określoną procedurę. Widok na ekranie komputera podzielony jest na dwa okienka, które można ustawiać na różne sposoby – jedno przedstawia interaktywny diagram, drugie rozwija strefę tekstową odpowiednią do punktu na diagramie, w który kliknął użytkownik.

Praktyczne wskazówki – z podziałem na poszczególne kroki – zawierają odniesienia do podstawy prawnej. Z menu można wybrać także dokumenty powiązane (orzeczenia, komentarze, tezy z piśmiennictwa, akty prawne, wzory i zestawienia, pisma urzędowe, publikacje), lub inne rodzaje pism, np. formularze.

W diagramie wyszczególnieni są uczestnicy procedury, postępowanie krok po kroku, zależności, przepływy wiadomości, zdarzenia itd.