W tej sprawie przewodniczący związków zawodowych 25 maja skierowali wspólne pismo do Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra pracy i polityki społecznej i jednocześnie przewodniczącego Komisji Trójstronnej. Jak piszą, to odpowiedź na „przedstawione przez rząd, prognozowane wskaźniki makroekonomiczne będące podstawą do przygotowania budżetu państwa na 2016 rok”.
 
 
Związkowcy domagają się także wzrostu świadczeń emerytalnych i rentowych. „Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2015 r. zwiększony o 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2015” – czytamy w piśmie NSZZ „Solidarność”, FZZ i OPZZ. Centrale związkowe zaznaczają, że „strona pracowników zastrzega sobie prawo korekty zaproponowanych wzrostów wynagrodzeń oraz emerytur i rent w przypadku zmiany przez stronę rządową prognozowanych wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2016 rok”.