Fragment komentarza z Serwisu BHP.

1. Związek wypadku z pracą

Zgodnie z definicja wypadku przy pracy związek z pracą zachodzi:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych;
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności w interesie zakładu pracy, nawet bez polecenia;
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji zakładu pracy w drodze między siedzibą zakładu pracy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Pojęcie zwykłych czynności powinno być rozumiane bardzo szeroko, wszelkie bowiem czynności, jakie podejmuje pracownik, czy to w zakładzie pracy, czy też poza nim, jeżeli służą realizacji obowiązku świadczenia pracy, przygotowują to świadczenie lub są konieczne z uwagi na kontynuację tego świadczenia, stanowią wykonywanie „zwykłych czynności” w rozumieniu ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) – dalej u.u.w. W pojęciu tym mogą się mieścić – i mieszczą się – czynności odbiegające od obowiązków pracowniczych, które zwykle mają miejsce podczas świadczenia pracy.
Za wypadek przy pracy należy więc uznać zdarzenie, jakiemu uległ pracownik podczas korzystania z pomieszczeń socjalnych i higieniczno-sanitarnych zakładu. Ustawodawca nie wymaga, aby wykonywanie czynności miało charakter bezpośrednio produkcyjny.

Czynności zwykłe

Czynności zwykłe nie muszą być wykonywane w interesie zakładu pracy. Szeregiem „zwykłych czynności” pracownika zakład nie jest zainteresowany, a czasem przeciwdziała organizacyjnie ich rozszerzeniu. Do takich czynności można np. zaliczyć spożywanie posiłków czy udawanie się do kiosku w celu zakupu pożywienia dla spożycia posiłku. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że zakup artykułów żywnościowych, umożliwiających spożycie posiłku w czasie pracy nie stanowi czynności leżącej wyłącznie w interesie poszkodowanego. Jest ona uwarunkowana także pracą i ma w konsekwencji umożliwiać dalsze wykonywanie czy to zwykłych czynności, czy poleceń przełożonych.
Przeciwieństwem „zwykłych czynności” będą czynności podjęte w osobistym interesie pracownika czy też innych osób.
Czy wszystkie zdarzenia wypadkowe, jakim ulegają pracownicy w wyniku realizowania polecenia swych przełożonych, będą wypadkami przy pracy? Nie ulega wątpliwości, że nie będzie wypadkiem przy pracy zdarzenie, jakiemu uległ pracownik podczas wykonywania poleceń o charakterze przestępczym. Natomiast będzie wypadkiem przy pracy zdarzenie podczas wykonywania – na polecenie przełożonego - robót do jego (tzn. przełożonego) prywatnego użytku, gdyż pracownik nie musi analizować wydanej decyzji.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.