W Dzienniku Ustaw z dnia 20 stycznia 2012 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 72).

Nowelizacja uszczegóławia m.in. tryb powoływania komisji powypadkowej. Zgodnie z nowo dodanym do § 5 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2003 r. w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1707 z późn. zm.) – dalej r.w.c.s.w. ust. 1a w razie nieobecności służbowej dowódcy jednostki wojskowej komisję powypadkową powołuje osoba zastępująca dowódcę. Natomiast w myśl nowego § 5 ust. 2a r.w.c.s.w. jeżeli w etacie jednostki wojskowej nie ma stanowiska zastępcy dowódcy, w skład komisji powypadkowej jako przewodniczący wchodzi osoba wyznaczona przez dowódcę jednostki wojskowej.

Na mocy nowych przepisów w treści protokołu powypadkowego należy uwzględnić skład komisji powypadkowej. Co więcej, zgodnie z § 7 ust. 5 r.w.c.s.w. do protokołu powypadkowego należy dołączyć protokoły wyjaśnień lub oświadczenia poszkodowanego i świadków wypadku, a także inne dokumenty zebrane w toku postępowania powypadkowego, w szczególności: pisemną opinię lekarza lub innych specjalistów, protokół oględzin miejsca wypadku, szkice lub fotografie oraz inne dokumenty wskazujące okoliczności i przyczyny wypadku. Protokół powypadkowy sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. W razie wypadku żołnierza objętego ochroną ubezpieczeniową protokół sporządza się w 4 egzemplarzach.

Według nowego brzmienia § 14 r.w.c.s.w. dowódca jednostki wojskowej przekazuje po jednym egzemplarzu protokołu powypadkowego: 1) szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego właściwego do ustalenia prawa do odszkodowania; 2) ubezpieczającemu, jeżeli wypadek dotyczy żołnierza objętego ochroną ubezpieczeniową; 3) do akt jednostki wojskowej. Dotychczas protokół przesyłano wyłącznie szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego. Przepisy dotyczące właściwości szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego zmieniono w ten sposób, że zgodnie z nowym § 18 ust. 2 r.w.c.s.w., jeżeli wypadkowi  uległ  szef  wojewódzkiego  sztabu  wojskowego  lub  jego  zastępca,  Szef  Inspektoratu Wsparcia  Sił  Zbrojnych  wskazuje  szefa  innego  wojewódzkiego  sztabu  wojskowego  jako  właściwego  dla  danej sprawy.

Zmianie uległy załączniki do r.w.c.s.w.: nr 2 – protokół wyjaśnień poszkodowanego, nr 3 – protokół wyjaśnień świadka, nr 4 – protokół powypadkowy. Dodano także nowe załączniki: nr 6 – oświadczenie poszkodowanego i nr 7 – oświadczenie świadka.

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.