I. Dodatkowy urlop macierzyński i dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
 
Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654), wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. wynosi:
1) do 4 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
2) do 6 tygodni - w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.
Jeżeli pracownik, o którym mowa w art. 183 § 1 k.p., przyjął dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia, wymiar dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. wynosi 2 tygodnie.
Pracownicy korzystający w dniu 1 stycznia 2012 r. z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego mają prawo do części dodatkowego urlopu w wymiarze odpowiadającym różnicy między podwyższonym a dotychczasowym wymiarem dodatkowego urlopu.
II. Dwa tygodnie urlopu ojcowskiego
 
Od 1 stycznia 2012 r. pracownik - ojciec wychowujący dziecko będzie miał prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni.
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654) w 2010 r. i 2011 r. wymiar urlopu ojcowskiego wynosił 1 tydzień.
Pracownik-ojciec wychowujący dziecko korzystający w dniu 1 stycznia 2012 r. z urlopu ojcowskiego w wymiarze obowiązującym w 2011 r. (tj. 1 tydzień) ma prawo do części urlopu w wymiarze odpowiadającym różnicy między podwyższonym (2 tygodnie - wymiar obowiązujący od 1 stycznia 2012 r.) a dotychczasowym wymiarem urlopu ojcowskiego. Części urlopu ojcowskiego udziela się bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu w dotychczasowym wymiarze, na pisemny wniosek składany w terminie nie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem korzystania z takiej części urlopu.
III. Zaległego urlopu wypoczynkowego można udzielić do 30 września roku następnego
 
Od 1 stycznia 2012 r. pracodawca będzie mógł skorzystać z dłuższego terminu na udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego. Taką zmianę wprowadza ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378).
Dotychczas pracodawca był obowiązany udzielić zaległego urlopu do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. Od 1 stycznia 2012 r. pracodawca będzie mógł skorzystać z dłuższego terminu na udzielenie tego urlopu. Ustawodawca wydłużył go bowiem do 30 września następnego roku kalendarzowego.
Zgodnie ze stanowiskiem MPiPS oraz PIP, urlop zaległy za 2011 r. powinien zostać udzielony według nowych przepisów, tzn. do 30 września 2012 r. A to z uwagi na brak przepisów przejściowych, które pozwalałyby na stosowanie art. 168 k.p. w dotychczasowym brzmieniu po dniu 31 grudnia 2011 r.