W trakcie 17. posiedzenia Sejmu posłowie jednogłośnie uchwalili nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Celem przepisów jest uszczelnienie systemu wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych ze środków publicznych.

Wzrosnąć mają uprawnienia kontrolne Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uszczelniony zostanie system dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Nowelizacja umożliwia urealnienie wysokości wsparcia udzielanego pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne do ponoszonych przez nich kosztów pracy poprzez odmrożenie od 1 września 2012 r. najniższego wynagrodzenia jako podstawy wyliczania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Dofinansowanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dla zakładu, który zatrudnia osoby niepełnosprawne będzie przysługiwało dopiero wówczas, gdy wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego zostanie przekazane m.in. na rachunek bankowy lub wypłacone przekazem pocztowym. W głosowaniach posłowie przyjęli poprawkę, zgodnie z którą wynagrodzenie będzie mogło być przekazywane na rachunek niepełnosprawnego założony również w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK) lub przekazywane bezpośrednio niepełnosprawnemu przez inne firmy zajmujące się doręczeniami. Ustawa doprecyzowuje też zasady funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej oraz pracy chronionej.

Ustawa zostanie przekazana do Senatu.

Źródło: www.sejm.gov.pl