Zmiany w przepisach dotyczących przygotowania zawodowego młodocianych
\

W dniu 1 września wchodzi w życie zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.). Nie będzie już minimalnego 24-miesięcznego okresu trwania nauki zawodu. Do kształcenia pracowników młodocianych będzie miał ponadto zastosowanie nowy system przeprowadzania zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Zmiana rozporządzenia jest skutkiem wchodzącej w życie 1 września nowelizacji ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), dokonanej ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206). Nowelizacja przebudowuje system kształcenia zawodowego i ustawicznego, wprowadzając zmiany strukturalno – organizacyjne i programowe.

Głównym celem zmian w kształceniu pracowników młodocianych jest to, aby młodociani pracownicy, rozpoczynający od dnia 1 września bieżącego roku naukę – mogli odbywać ją zgodnie z nowymi zasadami.

Nie będzie już minimalnego 24-miesięcznego okresu trwania nauki zawodu. Od 1 września będzie obowiązywał 3-letni cykl kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych dla wszystkich zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Z tego względu wskazywanie minimalnego 24-miesięcznego okresu trwania nauki zawodu stało się bezprzedmiotowe.

Przepisy rozporządzenia dostosowano również do zmienionego stanu prawnego w związku z nowym systemem przeprowadzania zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, organizowanych na podstawie przepisów oświatowych. Od 1 września 2012 r. zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie będzie organizowany w zakresie jednej kwalifikacji, a nie z zakresu całego zawodu (z wyjątkiem tzw. zawodów jednokwalifikacyjnych).

Egzaminy organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne (OKE) dla uczniów prowadzących kształcenie zawodowe będą przeprowadzane w toku nauki w szkole.

Zmiany te dotyczą egzaminów przeprowadzanych z zakresu kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, a więc nauczanych zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Oznacza to sprawdzanie w trakcie egzaminu wiedzy i umiejętności nabytych przez młodocianego podczas nauki zawodu.

Zasada ta będzie stosowana zarówno do egzaminów przeprowadzanych w trakcie nauki zawodu młodocianych – uczniów zasadniczych szkół zawodowych, organizowanych przez OKE, jak i do egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł czeladnika przeprowadzanych dla młodocianych zatrudnionych u pracodawców będących rzemieślnikami i organizowanych przez izby rzemieślnicze.

Ponadto młodociany pracownik zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem, dokształcający się w zasadniczej szkole zawodowej, zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z zakresu kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, a w przypadku gdy w zawodzie wyodrębniono więcej niż jedną kwalifikację – egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie, zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Zmiana wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Data publikacji: 31 sierpnia 2012 r.