Wydłużenie do 12 miesięcy vacatio legis ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1066), która wprowadza zasadnicze zmiany w wyliczaniu wysokości zasiłków, przewiduje nowelizacja wpisana do porządku obrad 101. posiedzenia Sejmu.

Uchwalone 15 maja 2015 r. przepisy jako zasadę wprowadzają zaświadczenie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. Rozszerzają też krąg uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego, zabezpieczając prawo ubezpieczonego ojca lub członka najbliższej rodziny, w przypadku śmierci matki dziecka, porzucenia przez nią dziecka lub niemożliwości sprawowania przez nią opieki z powodu jej niezdolności do samodzielnej egzystencji. Ponadto ustawa zmienia sposób obliczania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (analogicznie dla świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego) w przypadku krótszego niż 12 miesięcy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu przez osoby prowadzące działalność pozarolniczą. Zmierza tym samym do uniemożliwienia nadużywania przez nie swojego prawa w niektórych sytuacjach (przerywanie okresu ubezpieczenia chorobowego, które ma charakter dobrowolny, ponowne przystępowanie do tego ubezpieczenia, z zadeklarowaniem wysokiej składki za krótki okres ubezpieczenia w celu uzyskania wysokich świadczeń). Dla wejścia w życie tych ostatnich przepisów przewidziano około trzymiesięczne vacatio legis. Zdaniem posłów, okres ten jest za krótki i godzi w prawa kobiet, które obecnie są w ciąży i nie mają możliwości wpłynięcia na wysokość zasiłku. Może też naruszać art. 2 Konstytucji RP.

Poselski projekt ustawy o zmianie ww. nowelizacji z 15 maja 2015 r. wydłuża czas pomiędzy ogłoszeniem ustawy a wejściem w życie regulacji dotyczących podstawy obliczania zasiłków do 12 miesięcy. Taki okres, zdaniem projektodawców, pozwoli przedsiębiorczyniom na niezakłócone dostosowanie się do nowych wymagań prawnych. Kobietom prowadzącym działalność gospodarczą pozwoli nie dać się zaskoczyć zmianą stanu prawa tuż przed rozwiązaniem. Natomiast tym, które planują posiadanie dziecka, pozwoli na podjęcie decyzji o wysokości odprowadzanej składki w wybranej przez siebie wysokości, w perspektywie konsekwencji tych decyzji.

Opracowanie: Agnieszka Zatyka-Szlachcic, RPE WK

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 22 września 2015 r.