Zmiana terminu stosowania nowych formularzy deklaracji i informacji składanych do PFRON
\

PFRON przypomina, iż za okresy sprawozdawcze począwszy od września 2013 r. pracodawcy zobowiązani są składać deklaracje oraz informacje według nowych wzorów ustalonych w rozporządzeniach z dnia 20 grudnia 2012 r. Natomiast deklaracje i informacje za okresy sprawozdawcze od grudnia 2012 r. do sierpnia 2013 r. powinny być składane jeszcze na formularzach dotychczasowych. Deklaracje i informacje te powinny zostać skorygowane przez złożenie w terminie do 20 października 2013 r. deklaracji według nowych wzorów.

Za okresy sprawozdawcze począwszy od września 2013 r. pracodawcy zobowiązani są składać deklaracje wg wzorów ustalonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. z 2013 r. poz. 32) oraz zmieniającym je rozporządzeniu z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz. U. poz. 553).

Deklaracje za okresy sprawozdawcze od grudnia 2012 r. do sierpnia 2013 r. powinny być składane na formularzach dotychczasowych wg wzorów ustalonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. Nr 44, poz. 231). Deklaracje te powinny zostać skorygowane przez złożenie w terminie do 20 października 2013 r. deklaracji wg wzorów ustalonych w rozporządzeniu z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 32).

Za okresy sprawozdawcze począwszy od września 2013 r. pracodawcy zobowiązani są składać informacje wg wzorów ustalonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 33).

Informacje za okresy sprawozdawcze od października 2012 r. do sierpnia 2013 r. powinny być składane na formularzach dotychczasowych wg wzorów ustalonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 63, poz. 329). Informacje te powinny zostać skorygowane przez złożenie w terminie do 20 października 2013 r. informacji wg wzorów ustalonych w rozporządzeniu z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 33).

Zgodnie z art. 21 ust. 2f(1) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) deklaracje i informacje należy składać poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego – system e-PFRON.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.pfron.org.pl, stan z dnia 29 maja 2013 r.

Data publikacji: 29 maja 2013 r.