Liczba pracujących według stanu na 30 września br. wyniosła 8664,6 tys. osób i była wyższa niż przed rokiem o 1,0%. Udział pracujących w sektorze prywatnym zwiększył się w stosunku do 2014 r. i wyniósł 65,3%. Poziom przeciętnego zatrudnienia w okresie trzech kwartałów 2015 r. wyniósł 8255,2 tys. osób i był o 0,8% wyższy niż w 2014 r.

Stosunkowo wysoki wzrost zatrudnienia odnotowano w sekcjach: informacja i komunikacja (o 4,2%), administrowanie i działalność wspierająca (o 3,6%), przetwórstwo przemysłowe (o 2,5%), transport i gospodarka magazynowa (o 2,1%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 2,0%), edukacja (o 1,3%). Natomiast niewielki wzrost odnotowano w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (o 0,1%), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 0,7%), rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (o 0,8%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 0,9%). Spadek zatrudnienia, w tym największy, odnotowano w górnictwie i wydobywaniu (o 6,7%), budownictwie (o 6,0%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 4,7%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 4,5%), działalności finansowej i ubezpieczeniowej (o 3,1%). W administracji publicznej i obronie narodowej oraz obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych poziom zatrudnienia był zbliżony do notowanego w 2014 r.

Źródło: www.stat.gov.pl, stan z dnia 4 stycznia 2016 r.