Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, od 1 lipca 2016 r. będzie obowiązywać minimalna stawka godzinowa 12 zł dla umów zleceń oraz umów o świadczenie usług.
Stawka minimalnego wynagrodzenia osób fizycznych wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług wynosić będzie 12 zł brutto za godzinę. Przepisy mają być stosowane do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia (wg stawki godzinowej, miesięcznej, tygodniowej itp.).
 
 
100 proc. minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku
Projekt ustawy uchyla przepis, zgodnie z którym wysokość wynagrodzenia pracownika w pierwszym roku jego pracy nie może być niższa niż 80 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pozwoli to znieść zróżnicowanie wynagrodzenia minimalnego ze względu na staż pracy. Po wejściu w życie zmiany wszyscy pracownicy - niezależnie od stażu pracy - będą mieli prawo do 100 proc. minimalnego wynagrodzenia.
 
Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy
Projekt przewiduje także zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy. W propozycji znalazły się przepisy nakładające na PIP zadania oraz uprawnienia w zakresie kontroli przestrzegania obowiązku zapewnienia minimalnej stawki godzinowej.
 
 
Kiedy zmiany wejdą w życie?
Projekt zmian został właśnie skierowany do konsultacji społecznych.
Zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2016 r., przy czym przepisy dotyczące rezygnacji z możliwości różnicowania wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę według stażu pracy wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.