Ekspert wyjaśnia przepisy ustawy na tle konkretnego stanu faktycznego:

Pracownik zatrudniony jest u dwóch pracodawców (Państwowa Straż Pożarna i Spółka Akcyjna) na podstawie mianowania i umowy o pracę. Pracownik uległ wypadkowi w Państwowej Straży Pożarnej - zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek w pracy. Czy w takiej sytuacji drugi pracodawca (ze Spółki Akcyjnej) powinien wypłacać 100% wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy spowodowany wypadkiem w PSP?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 z późn. zm.), od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy jego wymiaru. Tym samym pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje prawa do wynagrodzenia chorobowego lecz do zasiłku chorobowego (wypadkowego).
Zasiłek ten przysługuje od pierwszego dnia tego typu niezdolności do pracy, bez względu na to, czy w roku kalendarzowym wykorzystany został okres 33 lub 14 dni przeznaczony na wypłatę wynagrodzenia chorobowego.

Dodajmy, że z uwagi na fakt, że pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, w tym wypadkowemu z każdej wykonywanej umowy o pracę, prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% przysługuje mu również z każdej wykonywanej umowy o pracę. Przy czym żeby uzyskać świadczenia chorobowe z tytułu więcej niż jednego zatrudnienia, należy przedłożyć zwolnienia lekarskie wystawione odrębnie dla każdego zakładu pracy.

Wypłata zasiłku chorobowego za wypadek przy pracy finansowana jest w całości z ubezpieczenia wypadkowego i nie generuje zakładowych kosztów nawet wówczas, gdy pracodawca jest płatnikiem tego świadczenia. Płatnicy składek zobowiązani do ustalania prawa do zasiłków w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłaty, ustalają także prawo do zasiłków z ubezpieczenia wypadkowego oraz dokonują ich wypłaty, którą to wypłatę odpowiednio rozliczają w ciężar składek ZUS.

Grzegorz Łyjak
Odpowiedzi udzielono  10.08.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów