Stosownie do brzmienia art. 82 ust 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.), w przypadku, gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie. Oznacza to, że jeżeli ubezpieczony osiąga przychody z więcej niż jednego tytułu, z którego wynika obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego - na przykład osoba będąca pracownikiem będzie również prowadzić działalność gospodarczą - składkę opłaca od każdego z tych tytułów odrębnie.
Art. 82 ust. 3 wskazanej wyżej ustawy stanowi natomiast, że jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednego z rodzajów działalności określonych w ust. 5 tego artykułu, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana odrębnie od każdego rodzaju działalności. Art. 82 ust. 5 precyzuje, jaką działalność – w rozumieniu ustawy – uznaje się za działalność pozarolniczą. Ma to znaczenie dla spełnienia wymogów określonych przepisami ust. 3 i 4, które wskazują, jak odprowadzać składkę od przychodów z działalności pozarolniczej w szczególności, gdy osiągany jest więcej niż jeden przychód z takiej działalności. Przepis art. 82 ust. 5 pkt 9 wymienia pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzoną na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.
Z powyższych przepisów wynika, że jeżeli przedsiębiorca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w różnych formach, to oznacza, iż powstaje zbieg tytułów uzyskania przychodów, a obowiązek odprowadzenia składki na ubezpieczenie zdrowotne powstanie z chwilą, gdy przedsiębiorca przychody te osiągnie z obu tych tytułów. Jeżeli natomiast przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, prowadzi działalność gospodarczą na podstawie jednego wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej to mamy do czynienia z jedną formą prowadzenia działalności gospodarczej, a zatem uzyskuje on przychody z jednego tytułu, co oznacza, że składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest tylko z tego tytułu.
Dla powstania obowiązku opłacania omawianej składki na ubezpieczenie zdrowotne ma znaczenie forma prowadzonej działalności a nie jej przedmiot, określony na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności – podsumowało Ministerstwo Zdrowia.