Odrzucenie tej poprawki rekomendowała sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.
Posłowie opowiedzieli się natomiast za inną poprawką Senatu. Chodzi o umożliwienie zastosowania korzystnych dla pracowników uregulowań ustawy z mocą wsteczną tj. od 1 października 2006 roku.
Pod koniec ub.r. Sejm uchwalił zmiany w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Pozwalają one pracownikowi, którego pracodawca dłużej niż przez dwa miesiące nie prowadzi działalności gospodarczej i nie wypłaca pieniędzy, uzyskać pieniądze z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wcześniej w ustawie nie było możliwości wypłaty świadczeń pracownikom w takim przypadku. Znowelizowane przepisy opisują procedurę uzyskiwania świadczeń z Funduszu przez „porzuconych" pracowników.
Nowelizacja ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy trafiła teraz na biurko prezydenta do podpisu.

Podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia Sejm znowelizował ustawę o zatrudnianiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Nowela przewiduje możliwość zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy bez konieczności uprzedniego uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy.
Za przyjęciem ustawy głosowało 247 posłów, 154 było przeciw, 32 wstrzymało się od głosu.
Przyjęte rozwiązanie będzie dotyczyć pracodawców, zatrudniających pracowników ze znacznym i lekkim stopniem niepełnosprawności, zatrudnianych na otwartym rynku pracy.
Zgodnie z ustawą o rehabilitacji i zatrudnianiu niepełnosprawnych, pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników mają obowiązek zatrudnienia w tym gronie 6 proc. niepełnosprawnych. Jeżeli tego nie robią, płacą karę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Nowelizacja ustawy zatrudnianiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych trafiła teraz do Senatu.