Zgodnie z art. 29 osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy nie są objęte ochroną stosunku pracy wynikającą z art. 39 k.p. i osiągną wiek emerytalny 60 lat - kobiety i 65 lat – mężczyźni przed upływem 4 lat od dnia 1 października 2021 r., podlegają ochronie przed zwolnieniem do 1 października 2021 r., także wówczas, gdy upływ tego okresu przypadnie po osiągnięciu wieku 60 lat przez kobiety i wieku 65 lat przez mężczyzn. Dotyczy to kobiet urodzonych od 2.07.1959 r. do 1.10.1961 r. oraz mężczyzn urodzonych od 2.10.1954 r. do 1.10.1956 r.

Dla pracodawcy oznacza to, że teoretycznie do 30 września br. może zwolnić z pracy osobę przed wejściem przez nią w ustawową ochronę przedemerytalną. Jeśli jednak zrobi to tylko ze względu na wiek tego pracownika, to w razie odwołania się przez niego do sądu, może się liczyć z negatywnym rozstrzygnięciem w postaci przywrócenia zwolnionego do pracy i koniecznością wypłaty wynagrodzenia.

Wprowadzenie powyższego rozwiązania oznacza, że 1 października br. najsilniejszą ochroną przed zwolnieniem zostanie objętych dodatkowo nawet 400 tys. osób. Zgodnie z art. 39 k.p., pracodawca nie może zwolnić z pracy osoby, której brakuje mniej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. A zatem, ochrona działa zarówno wtedy gdyby do wypowiedzenia miało dojść z przyczyn leżących po stronie zatrudnionego, jak i pracodawcy. Ma ona zastosowanie również przy wypowiedzeniach zmieniających na niekorzyść pracownika.

[-DOKUMENT_HTML-]

W związku z powyższym niektórzy pracodawcy powinny odpowiednio wcześniej zaplanować politykę kadrową firmy i uwzględnić rozszerzoną ochronę przedemerytalną. Są jednak wyjątki umożliwiające rozwiązania umowy lub jednostronnej zmiany warunków zatrudnienia.

Przykładowo, art. 38 k.p. daje możliwość zwolnienia pracownika w trybie dyscyplinarnym, gdy istnieją ku temu szczególnie uzasadnione powody. Pracodawca może również zwolnić chronionego pracownika w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy, a także gdy nabył prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym nie działa w razie zmiany jego warunków zatrudnienia. Zgodnie z art. 43 k.p. można to zrobić, jeśli będzie dotyczyła wszystkich zatrudnianych pracowników lub ich grupy, do której należy chroniona osoba.

Wypowiedzenie zmieniające można wręczyć również na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych. Taka możliwość dotyczy pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników, którzy planują wdrożyć zmianę warunków zatrudnienia Pracownik w wieku przedemerytalnym musi jednak wskutek tych zmian otrzymywać wynagrodzenie w takiej samej wysokości jak wcześniej.

[-OFERTA_HTML-]