Nowa wysokość najniższej pensji podana jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz. U. poz. 1074).

Zobacz także: Od stycznia 2015 r. wynagrodzenie minimalne w nowej wysokości!

Początkujący przedsiębiorcy, którzy opłacają składki od preferencyjnej, niższej podstawy wymiaru, muszą odprowadzići więcej pieniędzy do ZUS. Przypomnijmy, możliwość skorzystania z ulgowej podstawy wymiaru składek, wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia, przysługuje przez dwa lata przedsiębiorcom, którzy po raz pierwszy otworzyli działalność gospodarczą. Jeszcze do końca 2013 roku tacy przedsiębiorcy opłacali składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 480 zł (30% z 1600 zł). Od 2014 r. podstawa ta wynosi 504 zł (30% z 1680 zł) i od niej trzeba naliczyć i odprowadzić składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, które przedsiębiorca finansuje w całości z własnych środków. W 2013 r. składki te wynosiły 153,12 zł miesięcznie. Natomiast w 2014 r. wzrosły do kwoty 160,78 zł, zakładając, że przedsiębiorca opłaca dobrowolną składkę chorobową, a stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 1,93%.
Wyższa płaca minimalna to dobra wiadomość dla osób, które dopiero zaczynają pracę. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) wynagrodzenie w pierwszym roku zatrudnienia nie może być bowiem niższe niż 80% minimalnego wynagrodzenia, a zatem osoby na starcie zawodowym zarobią nie mniej niż 1344 zł.
Wzrost minimalnej pensji oznacza również wzrost należności pracowniczych, w tym wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju (art. 81 § 1 k.p.), nie może być ono bowiem niższe od wysokości minimalnej pensji.
Wzrosły również dodatki za pracę w nocy. Zgodnie bowiem z art. 1518 § 1 k.p. pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
Wyższe są również kwoty wynagrodzenia wolne od potrąceń z różnych tytułów (art. 871 k.p.). Pracodawca może potrącić z wynagrodzenia za pracę między innymi sumy egzekwowane na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, musi jednak pozostawić pracownikowi kwotę wolną od potrąceń. Przy alimentach jedyne ograniczenie to 3/5 wynagrodzenia netto. W pozostałych wypadkach kwota ta jest związana z płacą minimalną.
Wzrost minimalnego wynagrodzenia spowodował również podwyżkę maksymalnej kwoty odprawy pieniężnej należnej pracownikowi z tytułu zwolnienia grupowego lub indywidualnego dokonanego w trybie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.). Jej wysokość to 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, a zatem w 2014 r. wyniesie ona 25.200 zł.
Wskutek podwyżki minimalnego wynagrodzenie wyższa jest dolna granica odszkodowania, którego może żądać pracownik od pracodawcy, który naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. Od 2014 r. wynosi nie mniej niż 1680 zł.
Od 2014 r. wzrosły świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wzrosła bowiem podstawa wymiaru zasiłków wypłacanych przez ZUS. Wynosi ona 1449,67 zł przy zasiłku chorobowym, macierzyńskim, opiekuńczym pracownika zatrudnionego na cały etat. Natomiast jeśli dla pracownika jest to pierwsza praca, to podstawą wymiaru zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego jest 1159,74 zł, przy zatrudnieniu na pełny etat w pierwszym roku pracy. Wyższa jest też minimalna podstawa świadczenia rehabilitacyjnego. W 2014 r. wyniosi ona co najmniej 1304,70 zł, czyli 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy oraz co najmniej 1449,67 zł, czyli 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w razie choroby w czasie ciąży. W pozostałych wypadkach wynosi ona 1087,25 zł (75%).
 
Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych