W załączniku do rozporządzenia, stanowiącym wzór karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy w części I „Dane identyfikacyjne płatnika składek” dodano odnośnik z opisem „Nie wypełniają podmioty niebędące płatnikami składek na ubezpieczenie rentowe/chorobowe". W części II „Dane identyfikacyjne poszkodowanego” usunięty został punkt przeznaczony dotychczas na wpisanie numeru NIP.
Wprowadzone zmiany dostosowują przepisy rozporządzenia do nowych regulacji, dotyczących posługiwania się numerem NIP, wprowadzonych ustawą z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016), która wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) w zakresie danych identyfikacyjnych osób ubezpieczonych, podawanych w dokumentach ubezpieczeniowych przekazywanych do ZUS.
Od 1 września 2011 r., zamiast dwóch numerów NIP i PESEL w danych identyfikacyjnych, dotyczących osoby ubezpieczonej, obowiązującym identyfikatorem jest jedynie numer PESEL. W razie gdy ubezpieczonemu nie nadano tego numeru podaje się serię i numer dowodu osobistego lub paszportu. Natomiast podstawowym identyfikatorem płatnika składek pozostał nadal numer NIP.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 7 maja 2012 r.