Czy pracodawca udzielając zwolnienia od pracy pracownikowi będącemu członkiem rady nadzorczej przedsiębiorstwa jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy? Z jakiej podstawy prawnej to wynika?
Paragraf 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281) - dalej r.s.u.n.p., stanowi, że pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego członkiem rady nadzorczej, działającej u zatrudniającego go pracodawcy, na czas niezbędny do uczestniczenia w posiedzeniach rady.
Aby jednak za czas zwolnienia przysługiwało pracownikowi prawo do wynagrodzenia, musi to być wyraźnie przewidziane w przepisach. Zgodnie bowiem z art. 80 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Nie ma zatem ogólnej reguły, że za czas zwolnienia od pracy (nawet jeśli przepisy obligują pracodawcę do udzielenia takiego zwolnienia) pracownik zawsze zachowuje prawo do wynagrodzenia, musi istnieć wyraźna podstawa prawna. Tymczasem § 16 r.s.u.n.p., który wskazuje w razie których z wymienionych w r.s.u.n.p. zwolnień pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia, nie wymienia zwolnienia, o którym mowa w § 14 r.s.u.n.p. Z treści r.s.u.n.p. nie wynika zatem, że pracownik będący członkiem rady nadzorczej zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas uczestnictwa w posiedzeniach rady.