Odpowiedź: Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia

Uzasadnienie: Stosownie do treści art. 92 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu. Za czas niezdolności do pracy, o której była mowa powyżej, trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z późn.. zm.). Wątpliwości wśród pracodawców budzi naliczanie świadczeń z tytułu choroby, która przypada na przełomie roku. W przypadku gdy 31 grudnia wypłacane jest wynagrodzenie na podstawie art. 92 k.p., to wypłatę tę należy kontynuować w rozpoczynającym się roku kalendarzowym. Przy czym, z dniem 1 stycznia okres 33 (14) dni powinien być liczony od nowa. Jeśli 31 grudnia pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego, to od 1 stycznia nadal przysługuje mu to świadczenie za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy. Wynagrodzenie chorobowe będzie natomiast wypłacane dopiero wówczas, gdy pracownik ponownie zachoruje po przerwie, nawet jednodniowej. Okres 33 (14) dni liczymy wówczas od początku tej drugiej choroby.