Wymiana powietrza powinna odpowiadać potrzebom użytkowym i funkcji pomieszczeń pracy

Wentylacja powinna zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji.

Wymagania odnośnie do wentylacji w pomieszczeniach pracy z czynnikami chemicznymi zostały określone w § 15 ust. 1 i 2, § 32, § 33 oraz § 34 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p.

Zgodnie z § 15 ust. 1 r.b.h.p. pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W szczególności w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę, wymianę powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i uciążliwościami. Zgodnie z § 15 ust. 2 r.b.h.p. w pomieszczeniach pracy, w których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia (wysoka temperatura, hałas, drgania, promieniowanie, gazy, pyły, pary, itp.) powinny być zastosowane rozwiązania techniczne uniemożliwiające przedostawanie się tych czynników do innych pomieszczeń pracy oraz do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Takimi rozwiązaniami w zakresie pomieszczeń pracy z czynnikami chemicznymi mogłoby być zastosowanie wentylacji.

Wentylacja powinna zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, również warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych. We wszystkich pomieszczeniach pracy powinna być zapewniona wentylacja naturalna (grawitacyjna) lub mechaniczna lub też obie jednocześnie. Wentylacja naturalna polega na wymianie powietrza spowodowanej różnicą temperatur wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. W związku z tym większość metod polega na odpowiednim usytuowaniu otworów okiennych i świetlików umożliwiających napływ i wypływ powietrza z pomieszczenia powodując jego wymianę. Wentylacja mechaniczna polega na wzbudzeniu ruchu powietrza za pomocą mechanicznego środka np. za pomocą wykorzystania urządzeń wentylujących.

W § 32 ust. 1 r.b.h.p. wskazano, że w pomieszczeniach pracy powinna być zapewniona wymiana powietrza, wynikająca z potrzeb użytkowych i funkcji tych pomieszczeń, bilansu ciepła i wilgotności oraz zanieczyszczeń stałych i gazowych. W § 32 ust. 2 r.b.h.p. dodano także, iż w pomieszczeniach pracy, w których wydzielają się substancje szkodliwe dla zdrowia, np. czynniki chemiczne, powinna być zapewniona taka wymiana powietrza, aby nie były przekroczone wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń tych substancji – czynników chemicznych.

Na koniec warto wskazać wymagania z § 34 r.b.h.p., zgodnie z którym urządzenia lub ich części, z których mogą wydzielać się szkodliwe gazy, pary lub pyły powinny być zahermetyzowane. W razie niemożliwości zahermetyzowania, urządzenia te powinny być wyposażone w miejscowe wyciągi. Takie rozwiązania są często stosowane w pomieszczeniach pracy z czynnikami chemicznymi, np. poprzez stosowane dygestoria.

Krzysztof Zamajtys

Data publikacji: 29 lipca 2014 r.