Dzięki ustawie, która zakłada, aby dodatek do wynagrodzenia przysługujący za staż pracy nie był uwzględniany przy obliczaniu wysokości płacy minimalnej, to postulat wielokrotnie zgłaszany przez OPZZ. Ustawa usuwa oczywistą niesprawiedliwość.

Czytaj więcej: Dodatek stażowy wyłączony z pensji minimalnej - Sejm jest za

Obecnie wynagrodzenie zasadnicze pracownika posiadającego dłuższy staż pracy może być niższe niż osoby dopiero rozpoczynającej pracę zawodową. Dotyczy to sytuacji, w których wynagrodzenie zasadnicze osób nieuprawnionych do dodatku za staż pracy kształtuje się na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę i jest corocznie podwyższane w związku ze wzrostem tego wynagrodzenia. Jednocześnie pracownicy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym otrzymują wynagrodzenie w takiej samej wysokości, wliczając w to zarówno wynagrodzenie zasadnicze, jak i dodatek za staż pracy.

 

Ustawa poprawi sytuację niektórych pracowników

Należy jednak przyjąć, że skoro przepisy prawa przyznają pracownikom prawo do dodatku stażowego, to powinny również zagwarantować jego wypłatę w pełnej wysokości. Tymczasem w świetle obowiązującej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę pracownicy z długoletnim stażem pracy są poszkodowani, co rodzi wśród pracujących uzasadnione poczucie niesprawiedliwości. Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie rozwiązania, które zakłada ustawa zapewni bardziej sprawiedliwy i przejrzysty kształt minimalnego wynagrodzenia oraz poprawi sytuację pracowników otrzymujących płacę na niższym poziomie. Rozwiązanie to zwiększy ponadto motywację pracowników i ich przywiązanie do miejsca pracy, co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji na rynku pracy.

Nie jest to niestety jedyny przykład przepisów, które na gruncie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę umożliwiają pracodawcom niewypłacanie pracownikom wyższych wynagrodzeń wraz ze wzrostem wysokości płacy minimalnej. Analogiczny problem dotyczy np. dodatku za pracę w warunkach szkodliwych czy dodatku do wynagrodzenia za pracę zmianową, które mogą być wliczane do płacy minimalnej. Dlatego OPZZ zgłosiło kilka lat temu postulat wyłączenia wszystkich dodatków z wynagrodzenia minimalnego. W konsekwencji minimalne wynagrodzenie stałoby się kategorią jednoskładnikową, wynagrodzeniem zasadniczym, co przywracałoby właściwą funkcję dodatkom i składnikom wynagrodzenia. Postulat ten jest wciąż aktualny.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że w trakcie prac Rady Dialogu Społecznego, stronie pracodawców i stronie pracowników udało się osiągnąć porozumienie dotyczące wyłączenia dodatku stażowego z płacy minimalnej. W toku dyskusji udało się nam przekonać pracodawców nie tylko do poparcia tej propozycji, ale także do tego, aby rozważyć w trakcie dalszych prac Rady Dialogu Społecznego rozwiązanie polegające na wyłączeniu z minimalnego wynagrodzenia wszystkich dodatków.

W tym celu zwróciliśmy się do strony rządowej o pilne przedłożenie analizy skutków finansowych tej operacji. Mamy nadzieję, że już niedługo przystąpimy do prac nad zmianą prawa. Zanim jednak to nastąpi OPZZ będzie koncentrowało się na zabezpieczeniu w budżecie państwa na rok 2020 środków finansowych na wzrost wydatków instytucji sektora publicznego z tytułu zmiany wysokości płacy minimalnej i wyłączenia dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia. Jest to istotne dla wielu podmiotów.

 


Brak tego finansowania spowoduje, że w jednostkach, w których są wypłacane dodatki wyrównawcze do minimalnego wynagrodzenia dyrektorzy zredukują inne dodatki do wynagrodzenia np. dodatek kontrolerski czy premię. Nieuregulowanie tej kwestii osłabi pozytywne efekty wzrostu płacy minimalnej i wyłączenia dodatku stażowego z płacy minimalnej, ponieważ wypłata pracownikom wynagrodzenia minimalnego odbędzie się kosztem budżetu danej jednostki i płac pozostałych pracowników. Takiego stanu rzeczy nie powinni akceptować rząd i partnerzy społeczni.