Zgodnie z art. 46 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, na wcześniejszą emeryturę po osiągnięciu wieku 55 lat, mogą przejść panie urodzone między 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r. Nabędą one prawo do wcześniejszej emerytury, jeśli: ukończyły wiek emerytalny wynoszący 55 lat, do 31 grudnia 2008 r. udowodniły 30 - letni okres składkowy i nieskładkowy lub –jeśli są całkowicie niezdolne do pracy - 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Oprócz tego wymogiem jest pozostawanie w stosunku pracy przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę chyba, że przez cały wymagany do uzyskania tego świadczenia okres ubezpieczenia podlegały ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pozostawania w stosunku pracy. Kolejnym warunkiem jest to, że muszą w ciągu ostatnich 24 miesięcy podlegać ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pozostawania w stosunku pracy przynajmniej przez co najmniej 6 miesięcy. Tego wymogu nie muszą spełniać panie, które w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę były uprawnione do renty z tytułu niezdolności do pracy lub przez cały wymagany do przyznania wcześniejszej emerytury pracowniczej okres ubezpieczenia podlegały ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stosunku pracy. Kolejnym i ostatnim warunkiem jest nieprzystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego albo zgłoszenie wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochodu budżetu państwa.

Konieczność spełnienia do końca 2008 r. warunku wieku emerytalnego wymaganego do przyznania emerytury pracowniczej oznacza, iż w praktyce spośród osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r. , wcześniejszą emeryturę pracowniczą mogą uzyskać tylko kobiety z roczników 1949-1953. Tylko te osoby ukończyły bowiem wymagany wiek emerytalny (dla kobiet - 55 lat) do 31 grudnia 2008 r.
Panie urodzone w latach 1949-1953 mogą nabyć prawo do wcześniejszej emerytury pracowniczej, jeśli z wnioskiem o przyznanie tego świadczenia wystąpią najpóźniej w dniu poprzedzającym osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego 60 lat.

Dane ZUS pokazują, że wcześniejsza emerytura cieszy się dużą popularnością wśród kobiet. W 2011 r. aż 26,7 proc. wszystkich pań składających wnioski o emerytury miało od 55 do 59 lat. Oznacza to, że takich osób było 12,2 tys. z łącznej liczby 102,5 tys. ubezpieczonych, którzy po raz pierwszy złożyli wnioski. Także mężczyźni chętnie korzystali z takiej możliwości. W ubiegłym roku aż 58,7 proc. ubezpieczonych przeszło na emerytury w wieku 60 – 64 lata, czyli 33,3 tys. osób.