Rozporządzeniem z dnia 24 września 2013 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. poz. 1161) postanowił, iż urządzenia służące do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych eksploatowane przed 21 października 2006 r., tj. przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (Dz. U. Nr 181, poz. 1335 z późn. zm.) i niespełniające określonych w nim wymagań w zakresie budowy, mogą być eksploatowane nie dłużej, niż do dnia 30 czerwca 2014 r. na podstawie warunków technicznych ustalonych z TDT.
Wydłużenie okresu przejściowego zacznie obowiązywać od dnia 15 października br.