Kontrola Państwowej Agencji Atomistyki miała miejsce w KZPP "KONIECPOL" S.A. w upadłości likwidacyjnej w Koniecpolu w związku ze zgłoszeniem o zaginięciu pojemnika ze źródłem promieniotwórczym. W wyniku kontroli inspektorzy Państwowej Agencji Atomistyki stwierdzili brak jednego z sześciu stosowanych w zakładzie urządzeń przemysłowych zawierającego źródło promieniotwórcze z kobaltem Co-60. Ustalono, że pojemnik ze źródłem zdemontowany został ze złomowanego termozwłókniacza w lipcu 2012 r. przez pracowników KZPP. Zdemontowany pojemnik ze źródłem złożono pod ścianą w hali rozwłókniacza, skąd zaginął. Fakt zaginięcia pojemnika ze źródłem stwierdzono w dniu 16 stycznia 2014 r.
Według oświadczenia przedstawiciela Syndyka, pojemnik ze źródłem zaginął po 13 grudnia2013 r., gdyż w tym dniu był jeszcze widziany.
W trakcie kontroli inspektorzy dozoru jądrowego z Państwowej Agencji Atomistyki nakazali natychmiastowy demontaż w ich obecności pozostałych pięciu pojemników ze źródłami i zabezpieczenie pojemników w magazynie technicznym na terenie zakładu KZPP.
Poszukiwania zaginionego źródła prowadzono wraz z policją i strażą pożarną na terenie hal produkcyjnych, budynków technicznych i terenu zakładu. Łącznie teren ten obejmował powierzchnię ok. 16 ha. Poszukiwania nie przyniosły rezultatów, przeniesiono je więc poza teren KZPP oraz na cztery skupy złomu działające w Koniecpolu.
W wyniku kontroli w zakładzie stwierdzono stan niezgodny z przepisami Prawa Atomowego regulującymi działalność objętą zezwoleniem Prezesa PAA (zezwolenie nr D-11522). W związku z tym inspektorzy dozoru jądrowego zalecili przekazanie do 31 stycznia br. pozostałych w KZPP źródeł promieniotwórczych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku. Pozostałe decyzje związane z naruszeniem przepisów ochrony radiologicznej zostaną podjęte po wszczęciu w tej sprawie postępowania administracyjnego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.