Wydatki na świadczenia pielęgnacyjne w 2013 r. wyniosły 1,7 mld zł a dodatki do świadczeń 255 mln zł. Na zasiłki pielęgnacyjne przeznaczonych zostało 1,7 mld zł, na świadczenia rodzinne dla osób niepełnosprawnych - 340 mln zł.
Wsparcie z pomocy społecznej wyniosło 3,5 mld zł rocznie. Z tego 1,8 mld zł ministerstwo przeznaczyło na utrzymanie domów pomocy społecznej, ponad 700 mln zł na finansowanie usług opiekuńczych i ośrodków wsparcia, a na zasiłki stałe - 863 mln zł. Zasiłki okresowe przyznawane z powodu niepełnosprawności wyniosły 51 mln zł.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2013 r. przeznaczył ok. 3 mld zł na dopłaty do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników, a 916 mln zł przekazał na rehabilitację społeczną i zawodową (m.in. dofinansowanie do turnusów i sprzętu rehabilitacyjnego oraz terapii zajęciowej).
Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów to 620 zł miesięcznie. Opiekunowie niepełnosprawnych dzieci dostają dodatkowo 200 zł z programu rządowego. Państwo opłaca również składki na ZUS w wysokości 246 zł. Daje to 1066 zł miesięcznie, 12,6 tys. rocznie.
Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać również zasiłek pielęgnacyjny (153 zł), zasiłek rodzinny (115 zł) i dodatki do zasiłku rodzinnego (do 420 zł). Rodzice niepełnosprawnych dzieci mogli otrzymać również do 770 zł na podręczniki i przybory szkolne w ramach "Wyprawki szkolnej".
PFRON dofinansowuje również m.in. wynagrodzenia pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością. Dopłaca także do turnusów rehabilitacyjnych (do 1,3 tys. zł), sprzętu rehabilitacyjnego (do 19,1 tys. zł) oraz likwidacji barier architektonicznych (do 57,4 tys. zł).
Na koniec 2013 roku funkcjonowało 1910 placówek, z których mogą korzystać osoby z orzeczoną niepełnosprawnością - m.in. domy pomocy społecznej (805 placówek), ośrodki wsparcia (756), dzienne domy pomocy (226), rodzinne domy pomocy (29) oraz mieszkania chronione (94). Łącznie znajduje się w nich 120 tys. miejsc.
Prowadzone są także warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) - w sumie 680. Korzysta z nich 25 tys. niepełnosprawnych. Z kolei w Zakładach Aktywności Zawodowej (ZAZ) zatrudnionych jest 3 tys. osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Na ten cel PFRON przeznaczył w ubiegłym roku 59 mln zł.